kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Teoria organizacji i psychologia zarządzania

Kod przedmiotu: 14.3,04.0-4-TOPZ/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Problematyka teorii organizacji i psychologii zarządzania. Pojęcia organizacji, zarządzania i biznesu. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania. Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania. Funkcje organizacji. Funkcje zarządzania. Kierownicy i funkcje kierownicze. Zdolności kierownicze. Otoczenie organizacji. Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia i globalizacji gospodarki. Etyka i społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu. Decydowanie w zarządzaniu. Misja i cele organizacji. Planowanie w organizacji. Projektowanie struktury organizacyjnej. Typy struktury organizacyjnej. Proces formalizacji. Organizacja formalna. Delegowanie i decentralizacja w organizacji. Władza w organizacji. Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Człowiek w organizacji. Grupy w organizacji. Myślenie grupowe. Style kierowania. Proces motywacyjny. Teorie motywowania. Komunikowanie się w organizacji. Komunikacja interpersonalna. Sieci komunikacyjne: formalne i nieformalne. Kultura organizacyjna. Konflikty w organizacji. Zarządzanie jakością w organizacji. Innowacje i twórczość w organizacji. Zmiana w organizacji. Zarządzanie zmianą organizacyjną. Kontrola w organizacji.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki student powinien znać podstawową siatkę pojęciową z zakresu ogólnych i psychologicznych aspektów organizacji i zarządzania. Powinien znać najważniejsze klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania organizacją, w tym możliwe rozwiązania funkcjonalnych i strukturalnych problemów zarządzania organizacją. Powinien rozumieć uwarunkowania sprawnego funkcjonowania organizacji oraz uwarunkowania przekształceń współczesnych organizacji. Powinien być przygotowany do studiowania szczegółowych dyscyplin ergologicznych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005.
2. J. Supernat, Zarządzanie, Wrocław 2005.
3. www.supernat.pl/wyklady/
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski