kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematyki

Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Treść wykładu: Elementarne metody rozwiązywania równań algebraicznych (graficzne i numeryczne). Graficzne przedstawianie funkcji, badanie przebiegu zmienności. Zagadnienie optymalizacji. Analiza danych pomiarowych: standard statystyczny, rysowanie wykresów, krzywe najlepszego dopasowania, regresja liniowa. Elementy statystyki opisowej. Modelowanie numeryczne jako alternatywne podejście do opisu i rozwiązywania problemów fizycznych. Elementarne metody całkowania numerycznego (prosta i ulepszona metoda Eulera, metoda trapezów, metoda Monte Carlo, zagadnienie stabilności metod. Analiza obszarów zastosowań komputerów w nauczaniu fizyki i matematyki. Elementy analizy sprawdzianów i egzaminów szkolnych. Internet w nauczaniu matematyki i fizyki – przegląd zasobów. Treści wykładu są podstawą do rozwiązywania problemów z zakresu szkolnej matematyki i fizyki podczas warsztatów komputerowych. Narzędzia informatyczne: arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa.
Założenia i cele przedmiotu:
Studenci powinni zdobyć umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym jako niezbędnym narzędziem w codziennej pracy nauczycielskiej (element warsztatu nauczyciela) oraz jako narzędziem informatycznym, którym powinni posługiwać się uczniowie do rozwiązywania szkolnych problemów wynikających z realizacji programów nauczania fizyki i matematyki. Studenci powinni znać elementarne metody numeryczne i posługiwać się nimi do rozwiązywania problemów z zakresu nauczania matematyki i fizyki w szkole. Studenci powinni poznać przykłady rozwiązań metodycznych możliwych do zastosowania w szkole.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - Student oceniany jest na podstawie wykonanych zadań oraz podczas sprawdzianu końcowego. Oceniane są umiejętności: sprawnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym (w tym przedstawiania graficznego danych i wyników ich analizy, korzystania z różnorakich funkcji matematycznych i statystycznych); numerycznego rozwiązywania problemów z zakresu nauczania matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej; wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obsługi prostej bazy danych oraz do analizy wyników sprawdzianów szkolnych; wyszukiwania informacji w internetowych zasobach edukacyjnych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. G. Dahlquist, A. Bjork, Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983.
2. Elementy informatyki, (pod red. M. M. Sysły), PWN, Warszawa 1993.
3. M. Gall, R. Kutner, J. Ginter, Komputerem w kosmos, Zamkor, 2006
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski