kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Chemia ogólna i analityczna

Kod przedmiotu: 13.3-4-ChOA/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykład:
Podstawy mechaniki kwantowej, funkcja falowa; poziomy energetyczne atomów i cząsteczek, budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych w oparciu o liczby kwantowe. Zmiany właściwości pierwiastków chemicznych w grupach i okresach. Wiązania chemiczne kowalencyjne, jonowe, metaliczne i wodorowe – podstawowe warunki tworzenia, trwałość. Wiązanie chemiczne w skali cząsteczkowej a właściwości termodynamiczne w skali makroskopowej. Symetria cząsteczek i oddziaływania między nimi a właściwości gazów, cieczy, ciał stałych. Równania chemiczne. Podstawowe typy reakcji chemicznych – reakcje kwasowo-zasadowe, reakcje utlenienia i redukcji, reakcje w chemii organicznej (przyłączenie, podstawienie, eliminacja). Reakcje łańcuchowe. Stechiometria. Obliczenia chemiczne. Rozpuszczalniki i roztwory. Podstawy termodynamiki chemicznej; pojęcia ciepła reakcji chemicznej, entalpii, entropii, funkcji Gibbsa. Równowaga chemiczna i reakcje nierównowagowe: przykłady z geochemii, biochemii, chemii życia codziennego, procesów przemysłowych. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej. Kataliza i katalizatory. Reakcje wolnorodnikowe. Podstawy chemii organicznej - najważniejsze typy związków organicznych i ich reakcje. Obieg węgla w przyrodzie. Fotosynteza jako układ reakcji fotochemicznych, utleniania-redukcji i syntezy związków organicznych; energetyka reakcji fotosyntezy. Przykłady obiegów innych pierwiastków w przyrodzie – procesy geochemiczne. Nowoczesne metody analizy chemicznej: spektroskopowe (IR, UVVis, NMR, EPR), elektrochemiczne, chromatograficzne – podstawy teoretyczne i zakresy ich zastosowań.
Laboratorium:
Poznanie podstawowych operacji w pracowni chemii ogólnej. Ćwiczenia obejmują głównie klasyczną analizę jakościową kationów i anionów i analizę ilościową związków nieorganicznych.
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami chemii współczesnej w ujęciu mechaniki kwantowej. Po wysłuchaniu wykładu i zaliczeniu laboratorium student powinien znać budowę powłok elektronowych atomu, zasady tworzenia układu okresowego pierwiastków, umieć scharakteryzować wiązania chemiczne, właściwości termodynamiczne i reaktywność cząsteczek, podstawy nowoczesnych metod analitycznych opartych o różne typy spektroskopii (w tym rezonanse magnetyczne), metody elektrochemiczne i chromatograficzne.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium – należy zdać kolokwia cząstkowe z poszczególnych działów oraz wykonać wszystkie zaplanowane ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej.
  • Wykład – egzamin pisemny, możliwość ustnej poprawy oceny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN 2004.
2. T. Lipiec, Z. S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL W-a 1976.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski