kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy spektroskopii molekularnej

Kod przedmiotu: 13.2-4-PSM/II/2
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy dla specjalności fizyka medyczna na kierunku fizyka i fizyka techniczna do ukończenia całego toku studiów.
Rok i semestr: Fiz. tech I rok (2 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Własności promieniowania elektromagnetycznego oraz oddziaływania z układami molekularnymi: absorpcja, rozpraszanie, emisja. Przejścia pomiędzy stanami energetycznymi układów molekularnych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego: metody spektroskopii molekularnej. Magnetyczny rezonans jądrowy: Zjawisko NMR; Spektrometr NMR; Procedury eksperymentalne: Technika impulsowa z transformacją Fouriera, sygnał FID i jego analiza; Ekranowanie jądrowe; Sprzężenie spinowo-spinowe; Procesy relaksacji spin – sieć i spin - spin; Jądrowy efekt Overhausera; Wybrane eksperymenty wieloimpulsowe (echo spinowe, odwrócenia i powrotu, dwuwymiarowe, CP MAS); Zastosowania w fizyce, chemii i medycynie; Zasady obrazowania. Elektronowy rezonans paramagnetyczny: Zjawisko EPR; Aparatura, zasady detekcji, wybrane metody eksperymentalne (ENDOR, ODMR); Pomiary ilościowe metodą EPR; Czynnik rozszczepienia spektroskopowego g; Struktura nadsubtelna; Zastosowania w chemii, biologii i medycynie. Podstawy spektroskopii rotacyjnej i jej zastosowania. Podstawy spektroskopii oscylacyjnej i jej zastosowania: IR; Raman. Podstawy spektroskopii elektronowej i jej zastosowania: Eksperymenty absorpcyjne; Fluorescencja i fosforescencja.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać i rozumieć zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz ich zastosowania w fizyce, chemii i medycynie. Powinien znać podstawy spektroskopii rotacyjnej i oscylacyjnej oraz ich zastosowania.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Wykład - egzamin pisemny z możliwością ustnej poprawy.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1998.
2. W. Zieliński i A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa 1995.
3. J. W. Hennel, Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego, PWN, Warszawa 1966.
4. M. Ilczyszyn, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej. Spektroskopia NMR, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
5. K. H. Hausser, H. R. Kalbitzer, NMR w biologii i medycynie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.
Dodatkowa:
1. J. Jezierska, A. Jezierski i T. Cukierka, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej. Spektroskopia EPR, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
2. M. Symons, Spektroskopia EPR w chemii i biochemii, PWN, Warszawa 1987.
3. Z. Mielke, M. Wierzejewska-Hnat, M. M. Ilczyszyn i J. Baran, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej. Spektroskopia oscylacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
4. K. Bukietyńska, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej. Spektroskopia elektronowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
Uwagi:
Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski