kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pracownia pomiarów i sterowania

Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
W ramach prowadzonych zajęć studenci zostaną zapoznani z:

 • zasadą działania podstawowych czujników i układów wykonawczych,

 • zadaniami stawianymi procesom automatycznej regulacji,

 • metodami automatycznej regulacji,

 • zadaniami stawianymi procesom sterowania,

 • metodami sterowania procesami,

 • algorytmami sterowania procesami.
Założenia i cele przedmiotu:
Student poznaje właściwości metrologiczne sensorów, zasady przetwarzania sygnałów pomiarowych, kształci umiejętności rozwiazywania problemów dotyczących układów automatycznej regulacji i zastosowania komputerów w systemach sterowania. Po zakończeniu nauki student potrafi dobrać odpowiednie czujniki i układy wykonawcze oraz metodę realizacji procesu regulacji lub/i sterowaniadla układów o małym stopniu skomplikowania.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
 • Laboratorium - zaliczenie pracowni na podstawie prac kontrolnych i ocen z poszczególnych ćwiczeń, obecność obowiązkowa.
Wykaz literatury podstawowej:

 • Nawrocki W., Komputerowe systemy pomiarowe,WKŁ 2002.

 • Nawrocki W., Rozproszone systemy pomiarowe WKiŁ, Warszawa 2006.

 • Tumański S., Technika pomiarowa, WNT Warszawa 2007.

 • Tłaczała W. - Środowisko Lab VIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo - WNT, Warszawa 2002.

 • dokumentacje techniczne przyrządów.
Uwagi:
Wymagania wstępne:

Zastosowanie srodowiska LabVIEW w pomiarach lub zaliczenie testu wstepnego, lub posiadanie certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.

U.R.3/2012 (17.01.2012)

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski