kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Psychologia 1

Kod przedmiotu: 05.8,05.9-4-P1/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Charakterystyka podstawowych procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych człowieka z uwzględnieniem różnic indywidualnych. Techniki wpływu społecznego. Sposoby obrony przed manipulacją Prawidłowości rozwoju człowieka jako podstawa procesów edukacyjnych. Nauczanie i wychowanie jako proces kierowania i wspomagania rozwoju Zaburzenia zachowania . Komunikacja interpersonalna. Praca z grupą. Obserwacja i analiza wytworów dziecka – podstawowe źródła wiedzy o uczniu. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Dysleksja. Warunki skutecznego zapamiętywania (uczenia się) i twórczego nauczania.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem zajęć z psychologii jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z psychologii oraz w umiejętności praktyczne z tego zakresu użyteczne w pracy dydaktycznowychowawczej nauczyciela.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
Literatura oraz teksty do pobrania na stronie CEN UWr.(www.cen.uni.wroc.pl –Uprawnienia pedagogiczne )
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski