kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pedagogika 1, (2+3)

Kod przedmiotu: 05.0-4-Pd1/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 0 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
System oświaty w Polsce. Szkolnictwo alternatywne. Kulturowe uwarunkowania edukacji. Start i rozwój zawodowy nauczyciela. Kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się. Style nauczania Ocena w szkole. Szkoła jako środowisko wychowawcze. Nauczyciel – wychowawcą. Kierowanie zespołem klasowym. Szkolne gry uczniów. Przemoc w szkole. Integracja klasy szkolnej. Dziecko nietypowe w szkole. Relacje nauczyciel – rodzic.
Założenia i cele przedmiotu:
Zajęcia mają rozwijać wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji przez przyszłego nauczyciela podstawowych zadań szkoły oraz inspirować do twórczego i refleksyjnego działania w roli nauczyciela-wychowawcy.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
Literatura oraz teksty do pobrania na stronie CEN UWr.(www.cen.uni.wroc.pl –Uprawnienia pedagogiczne )
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski