kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metodyka nauczania fizyki

Kod przedmiotu: 05.9,13.2-4-MNF/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Fizyka jako przedmiot nauczania – kontekst społeczny, cywilizacyjny i psychologiczny. Cele nauczania – kompetencje i ich operacjonalizacja. Źródła i struktura szkolnej wiedzy fizycznej (podstawa programowa, standardy wymagań, standardy egzaminacyjne, programy i podręczniki szkolne). Projektowanie procesu kształcenia – budowanie rozkładu materiału, plan wynikowy, dobór strategii, form i środków kształcenia, rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą, wykorzystywanie technologii informacyjnej. Ocenianie i jego rodzaje (ocenianie zewnętrzne, ocenianie na lekcji). Indywidualizacja nauczania. Interakcje nauczycieluczeń na lekcji. Pytania nauczyciela i uczniów. Strategie i formy a uzdolnienia uczniów. Praca z uczniem zdolnym. Ewaluacja procesu nauczaniauczenia się.
Założenia i cele przedmiotu:
Oczekuje się, że każdy student będzie: przejawiał postawę twórczą posiadał kompetencję do adaptacji istniejących programów nauczania i tworzenia materiałów dydaktycznych do nauczania fizyki w gimnazjum potrafił przygotować koncepcję i scenariusz lekcji jako elementu ciągu dydaktycznego posiadał umiejętność stosowania na lekcji w potrzebnym zakresie multimediów posiadał umiejętność metodycznego opracowania projektowanych działań uczniów potrafił stosować aktywizujące metody nauczania potrafił konstruować ścieżki edukacyjne i wykorzystywać je do integrowania wiedzy i kształtowania postaw potrafił stosować metodę projektów w procesie nauczaniauczenia się fizyki w szkole potrafił pracować w zespole międzyprzedmiotowym.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – zaliczenie (przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośredniej).
  • Wykład – egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. R. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.
2. E. Brudnik i in., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. ZW SFS, Kielce 2000.
3. Podręczniki do nauczania fizyki w gimnazjum i autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski