kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Emisja głosu

Kod przedmiotu: 05.9,15.9-4-EG
ECTS: 0 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Głos jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Warunki prawidłowej emisji. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii aparatu głosowego. Warunki higieny głosu i pracy nad głosem. Techniki oddychania. Relaksacja i muzykoterapia. Ćwiczenia głosowe. Podstawy fonetyki artykulacyjne i akustycznej. Podstawy retoryki i skutecznej prezentacji.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem zajęć jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą pracy głosem oraz w umiejętności praktyczne z zakresu technik oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Po zakończeniu zajęć student ma opanowane podstawy relaksacji, retoryki i skutecznej prezentacji.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności opanowania prezentowanych technik oddychania oraz wygłaszania tekstów zgodnie z omawianymi zasadami artykulacji i retoryki. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w ćwiczeniach aktywizujących przeprowadzanych w trakcie zajęć.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Deleżyński, J., Walczak - Deleżyńska, M. (2004). Czy dykcja to fikcja? Praca nad wyrazistością słowa. Bałucki Ośrodek Kultury, Łódź
2. Detz, J. (2004). Sztuka przemawiania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
3. Gawęda, K., Łazewski, J. (2000). O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci, tudzież wyższych urzędników państwowych. Agencja „ Od A do Z”, Białystok
4. Gawęda, K., Łazewski, J. (2003). Uczymy się poprawnej wymowy. ALFA, Warszawa
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski