kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wstęp do fizyki

Kod przedmiotu: 13.2-4-WF/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 15 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Mechanika. Układ jednostek SI. Zamiana jednostek. Sposób wykonywania obliczeń. Dokładność wyniku obliczeń. Ruch po prostej: tor, droga, prędkość chwilowa, prędkość średnia, przyspieszenie, ruch jednostajny, ruch jednostajnie zmienny. Równania ruchu. Wykresy x(t), v(t), a(t). Opis ruchu w dwóch wymiarach: układ współrzędnych, wektor położenia, składanie ruchów prostoliniowych. rzut poziomy i ukośny. Względność ruchu. Ruch „jednostajny” po okręgu. Prędkość kątowa. Zasady dynamiki Newtona i ich zastosowania: spadek swobodny, rozkład sił i ruch po równi pochyłej. siły tarcia, przykłady ruchów z tarciem, siły sprężystości (F = -kx). Prawo powszechnego ciążenia. Siła dośrodkowa. Ruch satelitów. Nieważkość. Praca, moc, energia. Energia kinetyczna i potencjalna grawitacji (tylko E = mgh). Zasada zachowania energii mechanicznej. Pęd i zasada zachowania pędu. Zderzenia niesprężyste. Mechanika płynów: ciśnienie, prawo Pascala, ciśnienie hydrostatyczne, równowaga w naczyniach połączonych, siła wyporu i prawo Archimedesa. Ruch drgający prosty: amplituda, częstość. Równanie ruchu: x = A∙cos( t + ). Wahadło matematyczne, wahadło sprężynowe. Energia w ruchu drgającym. Dodawanie drgań. Ruch drgający z tłumieniem. Drgania z siłą wymuszającą. Częstość własna układu drgającego. Rezonans. Ruch falowy. Podstawowe pojęcia: długość fali, amplituda. Rodzaje fal: podłużna i poprzeczna. Związek = vIT.
Zjawiska cieplne. Temperatura, równowaga termiczna. Pojęcie energii wewnętrznej. I zasada termodynamiki. Ciepło właściwe, ciepło topnienia (krzepnięcia), ciepło parowania (skraplania).Bilans cieplny.
Przemiany gazowe (także adiabatyczna). Równanie stanu gazu doskonałego. Opis na wykresie p(V). Pojęcie cV i cp dla gazów. Praca w przemianach gazowych. Cykle termodynamiczne. Sprawność silnika cieplnego. Przykład: cykl złożony z dwóch izobar i dwóch izochor, cykl Otto na wykresie p(V), cykl Carnota i II zasada termodynamiki.
Elektryczność. Prawo Coulomba. Pole elektryczne. Natężenie pola elektrycznego wokół ładunku punktowego, kilku ładunków punktowych, płaszczyzny równomiernie naładowanej (bez wyprowadzenia) i dwóch płaszczyzn naładowanych różnoimiennie.
Energia potencjalna ładunku w polu elektrycznym. Potencjał elektryczny. Linie pola i linie ekwipotencjalne. Przewodniki w polu elektrycznym. Pojemność elektryczna. Pojemność kondensatora płaskiego. Pojemność kondensatorów połączonych równolegle i szeregowo. Dielektryki w polu elektrycznym. Pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem. Natężenie prądu elektrycznego. Prawo Ohma. SEM i uogólnione prawo Ohma. Prawa Kirchhoffa. Rozwiązywanie prostych obwodów prądu stałego. Kondensatory w obwodach prądu stałego. Energia w obwodach z prądem. Moc prądu elektrycznego.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student uzupełni wiedzę oraz umiejętności rozwiązywania problemów z fizyki na poziomie szkoły średniej umożliwiające podjęcie studiów na kierunku fizyka. Będzie znał i poprawnie stosował podstawowe jednostki miar z układu SI. Posiądzie umiejętność wykonywania obliczeń i zaokrąglania liczb niedokładnych oraz odczytu informacji zapisanych w postaci wykresu. Będzie rozumiał podstawowe pojęcia i wielkości fizyczne służące do opisu ruchu, zjawisk cieplnych i elektrycznych. Będzie znał i poprawnie stosował podstawowe prawa fizyczne do rozwiązywania problemów fizycznych na poziomie szkoły średniej w zakresie podanym w opisie treści.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. Podręczniki do szkoły średniej.
2. R. Resnick, D. Halliday, Walker J., Fizyka, Warszawa 2002.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski