kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Biologia ogólna

Kod przedmiotu: 13.1-4-BO/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Definicja organizmu żywego, absolutne atrybuty życia, potencjalne atrybuty życia. Życie a druga zasada termodynamiki, paradoks Maxwella. Redukcjonizm w naukach biologicznych, determinizm i indeterminizm. Podstawowe wiadomości o makrocząsteczkach. Centralny dogmat biologii molekularnej. Kodowanie informacji genetycznej i jej ekspresja. Podstawowe informacje na temat różnic w mechanizmach kontroli ekspresji genów u prokariota i eukariota. Wzrost kompleksowości organizacji organizmów żywych – od jednokomórkowców do superorganizmów. Genetyczne i ewolucyjne aspekty różnych strategii reprodukcyjnych. Pojęcie i definicje śmierci, biologiczne znaczenie śmierci organizmów – płodność a śmierć. Teorie starzenia. Podstawowe zasady komputerowego modelowania zjawisk biologicznych. Modelowanie populacji ze strukturą wiekową. Zagrożenia dla populacji człowieka wynikające ze zmian stylu życia – epidemie i pandemie, choroby prionowe – ich związek z ekonomią hodowli bydła. Mechanizmy ewolucji. Dyskusje wokół teorii ewolucji. Co to jest kreacjonizm, ID i zasady antropiczne. Ewolucja sympatryczna i allopatryczna. Problemy etyczne i prawne związane z wprowadzaniem technologii biologii molekularnej do medycyny i kontroli rozrodu człowieka.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał podstawowe relacje między organizmami i podstawowe mechanizmy ewolucji biologicznej
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Wykład - egzamin ustny, jeden problem do omówienia student wybiera sam, pozostałe pytania formułuje egzaminator.
Wykaz literatury podstawowej:
Solomon, Berg, Martin, Biologia, Wyd. Multico, 2005.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski