kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Biochemia

Kod przedmiotu: 13.6-4-Bch/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Program wykładu: Budowa i funkcja cukrów, lipidów, aminokwasów, białek i kwasów nukleinowych oraz ich metabolizm. Błony biologiczne i ich funkcja – antygeny i receptory powierzchniowe, komórki układu odpornościowego i przeciwciała. Biosynteza ATP w warunkach tlenowych i beztlenowych. Enzymy jako biokatalizatory – podstawy kinetyki enzymatycznej – aktywatory i inhibitory enzymów. Warunki ekspresji genu – manipulacje genetyczne, otrzymywanie organizmów transgenicznych. Ogólna integracja metabolizmu, czynniki regulujące jego przebieg i wpływ czynników środowiskowych na reakcje metaboliczne. Program laboratorium: 1. Metody ilościowego oznaczania związków biologicznych. 2. Izolacja i oznaczanie aktywności wybranych enzymów. 3. Enzymatyczne metody oznaczania cukrów i lipidów w materiale biologicznym. 4. Chromatografia jonowymienna, cienkowarstwowa, sączenie molekularne i elektroforeza jako metody izolacji i oczyszczania związków biologicznych. 5. Otrzymywanie i zastosowanie liposomów.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał budowę, funkcję oraz metabolizm białek, cukrów, lipidów i kwasów nukleinowych a także metody ich izolowania oraz ilościowego oznaczania. Pozna metody ukierunkowanej mutagenezy oraz sposoby uzyskiwania organizmów transgenicznych. Zapozna się z molekularnymi podstawami metabolizmu oraz mechanizmami regulacji tych procesów na poziomie komórkowym. Pozna podstawy procesów immunologicznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium – student jest oceniany za wykonanie zadania indywidualnego, wykonanie eksperymentu i za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń (sprawdziany pisemne) – ocena końcowa to średnia uzyskanych ocen.
  • Wykład - egzamin pisemny – część testowa oraz opisowa
Wykaz literatury podstawowej:
Hubert Stryer “Biochemia” PWN, Warszawa
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski