kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Chemia organiczna

Kod przedmiotu: 13.3-4-ChO/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykład: Elementy wspólne dla wszystkich zagadnień: nomenklatura IUPAC, struktura i właściwości chemiczne i fizykochemiczne, metody syntezy, występowanie w przyrodzie, zastosowania medyczne, przemysłowe i laboratoryjne. Zagadnienia: Wpływ budowy chemicznej na właściwości chemiczne związków organicznych, wiązania chemiczne, efekt indukcyjny, elektrofile i nukleofile, organiczne kwasy i zasady. Stereochemia, cząsteczki chiralne. Metody oczyszczania i określania struktury związków organicznych. Alkany i cykloalkany, analiza konformacyjna, reakcje wolnorodnikowe. Alkeny i alkiny, reakcje addycji, efekt mezomeryczny, reakcje polimeryzacji alkenów, układy sprzężonych wiązań nienasyconych, reakcje cykloaddycji do sprzężonych dienów. Związki aromatyczne, zjawisko aromatyczności, podstawienie elektrofilowe w związkach aromatycznych. Chlorowcowe związki organiczne, reakcje podstawienia elektrofilowego i eliminacji, zanieczyszczenie środowiska naturalnego organicznymi związkami chlorowcowymi. Związki metaloorganiczne. Alkohole i etery, reakcje utlenienia i redukcji związków organicznych. Fenole i halogenopochodne związków aromatycznych, reakcje podstawienia nukleofilowego w związkach aromatycznych. Aldehydy i ketony, nukleofilowe addycje do grupy karbonylowej, reaktywność anionów enolanowych, kondensacja aldolowa. Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy węglu acylowym, polikondensaty. Aminy i inne związki organiczne zawierające azot. Związki siarko- i fosforoorganiczne. Węglowodany. Związki heterocykliczne, alkaloidy, kwasy nukleinowe. Lipidy i detergenty. Aminokwasy i białka, synteza peptydów. Projektowanie syntezy organicznej. Stosowanie grup ochronnych w syntezie organicznej Laboratorium:Poznanie podstawowych operacji w pracowni chemii organicznej. Synteza i oczyszczanie prostych związków organicznych. Podstawy analizy związków organicznych.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy chemii organicznej: rozumieć wpływ struktury związku na właściwości fizykochemiczne, znać główne klasy związków organicznych i ich właściwości chemiczne. Powinien być przygotowany do podjęcia nauki biochemii.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium wykonanie ćwiczeń wg planu, sprawdziany cząstkowe (6 kolokwiów), rozliczenie ze stosowanej aparatury i szkła laboratoryjnego. Oceniane są również: umiejętność organizacji pracy w trakcie zajęć, zdolności manualne studenta oraz przedstawienie kompletu sprawozdań w wykonanych ćwiczeń.
  • Wykład : Egzamin pisemny - zadania i zagadnienia do rozwiązania z całego programu przedmiotu, możliwe ustne poprawienie oceny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2005.
2. P. Mastalerz, Chemia Organiczna, PWN Warszawa 1986 i II wydanie 1998.
3. R. T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1985.
4. J. March, Adv. organic chemistry. Reactions, mechanism and structure, J. Willey and Sons, NY, 1985.
5. A. I. Vogel, Preparatyka organiczna, W N T, Warszawa 1984.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski