kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mikrobiologia

Kod przedmiotu: 13.4-4-Mb/4
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykład:
1-2. Wielkość, kształt i budowa komórek oraz osłon komórkowych mikroorganizmów należących do trzech domen: Eukarya, Eubacteria i Archae. Podstawowa charakterystyka i metody hodowli mikroorganizmów.
3-4. Struktura genomu i sposób przekazywania informacji genetycznej w obrębie tych grup.
5-8. Metabolizm – olbrzymia plastyczność, różnorodność typów troficznych mikroorganizmów prokariotycznych.
9. Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii i produkcji przemysłowej. Związek współczesnej biotechnologii z inżynierią genetyczną.
9 –11. Środowiska bytowania mikroorganizmów i oddziaływania między mikroorganizmami, łańcuchy troficzne w ekosystemach. Krążenie pierwiastków w przyrodzie (gleba, woda, powietrze).
12-14. Bakterie, grzyby i wirusy chorobotwórcze dla człowieka i zwierząt. Wybrane zagadnienia z zakresu immunologii i diagnostyki mikrobiologicznej.
15. Podsumowanie wiadomości, dyskusja teorii powstania komórki eukariotycznej.
Laboratorium:
1. Hodowla mikroorganizmów in vitro - podłoża mikrobiologiczne i sterylizacja. Techniki posiewu.
2. Technika mikroskopowania - metoda Grama. Kształt, wielkość i ruch drobnoustrojów. Sprawozdanie.
3. Barwienia złożone (metoda negatywowopozytywowa). Izolacja czystych hodowli. Określanie liczby bakterii w hodowli. Sprawozdanie.
4. Identyfikacja bakterii w mieszanej hodowli – praktyczne zaliczenie części ćwiczeń dotyczącej hodowli i barwień. Kolokwium.
5. Metabolizm bakterii: Rozkład związków wielkocząsteczkowych. Wiązanie N2. Rozkład związków drobnocząsteczkowych.
6. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych środowiska na bakterie.
7. Bakteriofagi. Kolokwium.
8. Odczyt wyników i zaliczenie ćwiczeń.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student nabędzie podstawowe informacje o strukturze, metabolizmie, środowiskach bytowania i patogenności organizmów prokariotycznych. Nabędzie również umiejętności hodowli i badania właściwości fizjologicznych bakterii.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium – 3 kolokwia teoretyczne i 1 praktyczne.
  • Wykład - egzamin pisemny w formie testu otwartego.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Schlegel H.G. 2006 Mikrobiologia ogólna. PWN. Warszawa.
2. Baj J., Markiewicz Z. (red) 2006 Biologia molekularna bakterii PWN. Warszawa.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski