kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Genetyka

Kod przedmiotu: 13.4-4-Gen/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Relacje topologiczne między sekwencjami niosącymi informację genetyczną a innymi strukturami chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych. Rozpoznawanie sekwencji kodujących białko, szacowanie pojemności informatycznej genomów. Właściwości kodu genetycznego. Różnice w strukturze sekwencji kodujących u prokariota i eukariota. Kierunkowa presja mutacyjna, asymetria DNA i jej znaczenie. Poziomy i mechanizmy kontroli ekspresji genów u prokariota i eukariota. Podstawowe terminy genetyki klasycznej w świetle genetyki molekularnej. Znaczenie rekombinacji wzajemnych i niewzajemnych. Strategie reprodukcyjne w różnych grupach organizmów. Genetyka układu immunologicznego. Zmienność genetyczna, polimorfizm i dylemat Haldane’a. Diagnostyka genetyczna, terapia genowa. Granice ingerencji genetycznych i problemy etyczne i prawne związane z rozwojem genetyki. Relacje między chorobami infekcyjnymi, sporadycznymi i dziedzicznymi – nowotwory i choroby prionowe. Modelowanie niektórych zjawisk ewolucyjnych na poziomie genu, genomu i populacji.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał podstawowe mechanizmy dziedziczenia informacji genetycznej, jej przenoszenia (poziomego i pionowego), kontroli ekspresji oraz ewolucji molekularnej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium – zaliczenia na podstawie jakości przeprowadzonych eksperymentów i ocen ze zdanych kolokwiów.
  • Wykład - egzamin pisemny w formie kilkudziesięciu krótkich pytań, na które student odpowiada własnymi słowami.
Wykaz literatury podstawowej:
B. Lewin, Genes VII, Oxford University Press
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski