kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metodyka nauczania matematyki 1

Kod przedmiotu: 05.9,11.1-4-MNM1/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Rozważanie problemów związanych z merytorycznym i dydaktycznym organizowaniem procesu nauczania matematyki w szkole podstawowej. Pojęcia i umiejętności:
- liczby: oś liczbowa i jej wykorzystanie, systemy liczbowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu dziesiątkowo-pozycyjnego i rzymskiego, liczby naturalne ze szczególnym uwzględnieniem działań i ich własności oraz podzielności, ułamki zwykłe i w zapisie dziesiętnym ze szczególnym uwzględnieniem działań i ich własności, liczby całkowite ze szczególnym uwzględnieniem działań i pojęcia wartości bezwzględnej, potęgi i pierwiastki, zaokrąglanie i szacowanie;
- elementy algebry ze szczególnym uwzględnieniem równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
- elementy statystyki opisowej;
- planimetria: proste i odcinki ze szczególnym uwzględnieniem prostopadłości i równoległości oraz długości odcinka, kąty ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i mierzenia rozwartości, wielokąty ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i własności trójkątów i czworokątów oraz mierzenia ich obwodów i pól, koła i okręgi, skala i plan;
- stereometria: prostopadłościany, graniastosłupy i ostrosłupy ze szczególnym uwzględnieniem pół powierzchni i objętości oraz siatek, walce, stożki i kule;
- obliczenia w sytuacjach praktycznych oraz rozwiązywanie zadań tekstowych.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien: znać i rozumieć pojęcia i umiejętności znajdujące się w programach nauczania matematyki obowiązujących w szkołach podstawowych, znać problemy związane z nauczaniem-uczeniem się tych pojęć i umiejętności oraz znać sposoby wprowadzania wiadomości i doskonalenia umiejętności matematycznych dotyczących tego etapu nauczania. Wiedza ta powinna umożliwić studentowi podjęcie praktyki szkolnej w szkole podstawowej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - w ocenie pracy studenta brane będą pod uwagę uzyskane przez niego oceny z: kartkówek; ustnej prezentacji wcześniej przygotowanego problemu; aktywnego i rzeczowego udziału w zajęciach. Student ma obowiązek być obecnym, na co najmniej 14 spotkaniach. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po opuszczeniu zajęć. Brak zaliczenia powoduje obniżenie oceny końcowej - każda nieobecność o pół stopnia.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Broekman H.: Zmieniający się obraz matematyki dla młodzieży szkolnej w wieku 10-16 lat, SNM, Warszawa 1995,
2. Fish D., Broekman H.: Odmienne podejście do kształcenia nauczycieli, CODN, Warszawa 1992,
3. Janowski W.(red.): Wybrane zagadnienia z metodyki matematyki, PZWS, Warszawa 1971,
4. Krygowska Z.: Zarys dydaktyki matematyki, PZWS, Warszawa 1969,
5. Rabijewska B. (red.): Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998,
6. Rabijewska B. (red.): Wprowadzenie do wybranych zagadnień z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980,
7. Sawyer W.W.: Myślenie obrazowe w matematyce elementarnej, PWN, Warszawa 1988,
8. Siwek H.: Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa 1998,
9. Siwek H.: Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa 2005,
10. Turnau S.: Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski