kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Rachunkowość

Kod przedmiotu: 14.3,04.3-4-R/4
Typ przedmiotu:
Obowiazkowy do ukonczenia calego toku studiów licencjackich na kierunku fizyka dla specjalności: ekonofizyka.
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Indywidualne rozwiązywanie zadań, zespołowe rozwiązywania zadań, dyskusja.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Istota, zakres, funkcje i zasady rachunkowości.

Polityka rachunkowości.

Znaczenie ustawy o rachunkowości.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – charakterystyka i dostosowanie polskich norm.

Podstawowe definicje I pojęcia w rachunkowości.

Wymogi prowadzenia "pełnej" rachunkowości - księgi rachunkowe (części składowe) – charakterystyka.

Zasady zapisu technicznego w rachunkowości (zapis podwójny i powtórzony).

Bilans – jako podstawowe sprawozdanie finansowe prezentujące stany zasobów i źródeł finansowania majątku.

Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne – rodzaje kont i ich funkcjonowanie.

Dokumentacja księgowa – podział i charakterystyka.

Wycena aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy.

Inwentaryzacja – metody, techniki i sposoby rozliczania.

Ewidencja operacji gospodarczych dotycząca aktywów trwałych, aktywów obrotowych, kapitałów, zobowiązań, rezerw, kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego ( zespoły 0 - 8 ).

Tworzenie i rola zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. Korekta błędów księgowych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie wybranych deklaracji podatkowych.

WIEDZA

• Student wymienia i charakteryzuje zasady rachunkowości.

• Student umie sporządzić dokumenty księgowe.

• Student umie uporządkować konta w planie kont.

• Student zna zasady wyceny pozycji bilansowych.

• Student zna sposoby weryfikacji i korygowania błędów księgowych.

• Student umie wyjaśnić przyczyny sporządzania zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

• Student umie sporządzić zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,

• Student wymienia operacje księgowe zwiększające i zmniejszające wartość majątku i kapitałów.

• Student potrafi zaewidencjonować transakcje zakupu i sprzedaży.

• Student potrafi zaewidencjonować operacje związane z tworzeniem i ruchem kapitałów.

• Student charakteryzuje ewidencję kosztów i przychodów.

• Student wyjaśnia różnice ewidencji towarów w obrocie hurtowym i detalicznym, w układzie cen rzeczywistych i ewidencyjnych.

• student potrafi naliczyć i rozliczyć wynagrodzenia.

• Student zna zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

• Student umie naliczyć i rozliczyć koszty.

• Student potrafi ustalić koszt wytworzenia i koszt własny.

• Student rozróżnia pozycje bilansowe i wynikowe.

• Student zna zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej.

• Student posiada wiedzę na temat ustalania i rozliczania wyniku finansowego.

• Student potrafi ustalić przepływy pieniężne.

UMIEJĘTNOŚCI

• Student tworzy bilans otwarcia.

• Student nalicza amortyzację wybranymi metodami.

• Student wycenia składniki majątku i kapitału w ciągu roku i na dzień bilansowy.

• Student stosuje zakładowy plan kont.

• Student ujawnia równice inwentaryzacyjne i dokonuje ich rozliczenia.

• Student ewidencjonuje zwiększenia i zmniejszenia majątku oraz kapitałów.

• Student ewidencjonuje operacje kosztowe i przychodowe, z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności.

• Student sporządza listę płac, respektując przepisy prawa podatkowego i ubezpieczeniowego.

• Student rozlicza zakup materiałów, towarów z uwzględnieniem podatku VAT.

• Student ewidencjonuje operacje obrotu materiałowego i towarowego, z uwzględnieniem podatku VAT.

• Student kalkuluje koszt wytworzenia i koszt własny. • Student oblicza cenę nabycia, cenę sprzedaży, kwotę wymagającą zapłaty.

• Student ewidencjonuje operacje głównymi instrumentami finansowymi. Oblicza sumę wekslową.

• Wypełnia blankiety weksli, przelewów i czeków.

• Student ustala i rozlicza wynik finansowy.

• Student sporządza bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat.

• Student oblicza zmiany środków pieniężnych i ekwiwalentów w czasie.

KOMPETENCJE

• Student sporządza zakładowy plan kont.

• Student sporządza plan amortyzacji.

• Student prowadzi księgi rachunkowe pod nadzorem głównego księgowego.

• Student sporządza listę płac.

• Student sporządza wybrane deklaracje podatkowe.

• Student przeprowadza i rozlicza inwentaryzację.

• Student wycenia majątek i kapitały zgodnie z zasadami rachunkowości.

• Student tworzy roczne sprawozdanie finansowe.

Założenia i cele przedmiotu:
Opanowanie zasad rachunkowości, zastosowanie zasad wyceny, opanowanie technik ewidencyjnych, kalkulacja kosztu wytworzenia i kosztu własnego, ustalanie wyników i przepływów, sporządzanie sprawozdań finansowych deklaracji podatkowych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – zaliczenie (aktywność, dwa sprawdziany zaliczeniowe, obecność).
  • Wykład – egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

2. Gadawska Jolanta, Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych, wyd. My Book, Szczecin 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Aleszczyk Józef, Rachunkowość finansowa od podstaw, wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011.

2. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. Piotr Szczypa, wyd. CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw, 2011.

3. Rachunkowość finansowa, red. Piotr Szczypa, wyd. CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw, 2011.

3. Rachunkowość według prawa bilansowego, red. Ksenia Czubakowska, wyd. Beck, Warszawa 2009.

4. Rachunkowość według prawa bilansowego. Pytania i zadania z rozwiązaniami, red. Ksenia Czubakowska, wyd. Beck, Warszawa 2009.

5. Kiziukiewicz Teresa, Rachunkowość Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych, Część 1, wyd. Expert, Wrocław 2008.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski