kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Kultura-historia-globalizacja

Kod przedmiotu: 08.0,14.0-4-KHG
ECTS: 2 pkt od 2012-05-27,
1 pkt przed 2012-05-27
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Różne koncepcje globalizacji kultury: problematyka, pytania, kontrowersje. Aspekty-wymiary globalizacji kultury: ekonomiczny, społeczny, polityczny, historyczny. Procesy globalne i zachodzące pomiędzy nimi oddziaływania. Kapitał globalny, jego przepływy, koncentracja i ich konsekwencje. Światowy system polityczny. Cyberprzestrzeń i globalny obieg informacji. Przemieszczający się ludzie: migracje i turystyka. Globalny supermarket kultury. Globalna ekumena kulturowa, kultura globalna. Konsekwencje globalizacji kultury: zderzenie cywilizacji, kreolizacja, hybrydyzacja, indygenizacja kultury, transkulturowość. Etnocentryzm, europocentryzm, natywizm i związane z nimi konflikty interesów, perspektyw, wartości. Wzajemne związki między globalnymi zjawiskami ekonomicznymi i kulturowymi. Globalizacja kultury jako opis i diagnoza współczesności, jej specyfiki i odmienności od przeszłości. Globalizacja kultury jako proces historyczny: początki, przyczyny, charakter i przeobrażenia globalizacji.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami, szkołami w badaniach nad globalizacją kultury. W rezultacie realizacji programu student będzie znał wybrane koncepcje globalizacji kultury reprezentujące te właśnie najważniejsze odmienne podejścia. Będzie także rozumiał specyfikę tych odmiennych podejść: podejmowane przez nie zagadnienia, stawiane pytania, formułowane odpowiedzi. Końcowym celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności doboru właściwego podejścia i koncepcji globalizacji odpowiednich do wyjaśnienia określonego globalnego zjawiska czy procesu.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Wykład - zaliczenie na podstawie testu pisanego na koniec zajęć.
Wykaz literatury podstawowej:
1. B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2005.
2. W. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
3. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.
4. G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2004.
Literatura dodatkowa:
1. J. L. Abu-Lughod, Before European Hegemony, Nowy Jork 1991.
2. G. Arrighi, The Long Twentieth Century, Londyn 2002.
3. A. Chun (red.), Globalization. Critical Issues, Nowy Jork 2004.
4. A. G. Frank, ReOrient, Berkeley 1998.
5. N. García Canclini, Hybrid Cultures, Minneapolis 2005.
6. J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność, Warszawa 2006.
7. U. Hannerz, Cultural Complexity, Nowy Jork 1992.
8. G. Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005.
9. J. Osterhammel, N. P. Petersson, Globalization. A Short History, Princeton 2005.
10.S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 2007.
11.Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.
12.W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury; w: R. Kubicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego, Poznań 1998.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski