kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Kwantowa fizyka teoretyczna 1

Kod przedmiotu: 13.2-4-KwFT/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Zjawiska kwantowe. Dualizm korpuskularno – falowy. Równanie Schroedingera. Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej. Zasada superpozycji. Paczka falowa. Obserwable, ich funkcje i wartości własne. Próg, studnia i bariera potencjału (stany związane, stany rozproszeniowe, tunelowanie). Oscylator harmoniczny. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Moment pędu. Zagadnienie dwóch cząstek. Ruch w polu centralnym. Atom wodoru.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć opisać zjawiska zachodzące w mikroświecie przy użyciu pojęć mechaniki kwantowej. Powinien znać podstawowe modele używane w mechanice kwantowej (bariery potencjału, oscylator harmoniczny, atom wodoru).
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. R. Liboff, „Wstęp do mechaniki kwantowej".

2. P.T. Matthews, „Wstęp do mechaniki kwantowej”.

3. L.I. Schiff, „Mechanika kwantowa”.

4. D.J. Griffiths, „Introduction to Quantum Mechanics”.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski