kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Elektronika molekularna

Kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II
Typ przedmiotu:
Fakultatywny – ograniczonego wyboru, dla specjalności: fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: II stopnia - 1 lub 2 rok (0 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Konwersatorium - jako laboratorium kopmputerowe.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Historia elektroniki molekularnej.

2. Molekuły organiczne a nanotechnologia.

3. Budowa molekuł i ich własności. Półprzewodniki organiczne.

4. Teoretyczny opis transportu ładunku w układach molekularnych.

5. Pojedyncza molekuła jako przewodnik prądu.

6. Poziom neutralności molekuł w złączach i modyfikacja struktury elektronowej w obszarze złącza.

7. Technologie wytwarzania i badania układów molekularnych.

8. Teoretyczne metody opisu i modelowania w elektronice molekularnej.

9. Teoria funkcjonału gęstości i jej zastosowania.

10. Metody dynamiki molekularnej.

11. Nanokontakty typu półprzewodnik organiczny/metal(półprzewodnik) i transport elektronowy w tych układach.

12. Zastosowanie pojedynczych molekuł i układów molekularnych do budowy elementów elektronicznych.

13. Podstawowe elementy elektroniki molekularnej: przełączniki, dioda prostownicza, tranzystor, pamięci molekularne oraz inne elementy elektroniczne i optyczne.

14. Układy elektroniczne, obwody i ich architektura.

15. Zakres zastosowań i perspektywy rozwoju.

Założenia i cele przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studenta z nanotechnologią molekularnych materiałów organicznych oraz prezentacja jej zastosowań w tworzeniu elektroniki molekularnej. Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie rozumiał pojęcia i wielkości fizyczne służące do opisu transportu elektronowego w układach molekularnych, znał zasady działania podstawowych urządzeń elektroniki molekularnej, technologie ich wytwarzania oraz zakres ich zastosowań.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie; ocena umiejętnosci rozwiazywania metodami numerycznymi wybranych zagadnień omawianych na wykładzie.
  • Wykład - egzamin ustny
Wykaz literatury podstawowej:
1. Molecular electronics. An Introduction to Theory and Experiment, J.C. Cuevas, E. Scheer, World Scientific (2010), ISBN: 981-4282-58-1.

2. Quantum Transport: Atom to Transistor, S. Datta, Cambridge University Press (2005), ISBN: 0-521-63145-7.

3. Nano and Molecular Electronics Handbook, S. E. Lyshevski (Ed.), CRC Press (2007), ISBN: 0-8493-8528-8.

4. Introducing Molecular Electronics, G. Cuniberti, G. Fagas, K. Richter (Eds.), Springer (2005), ISBN: 3-540-27994-6.

5. Wybrane artykuły naukowe.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski