kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ekonofizyka 2

Kod przedmiotu: 13.2,14.3-4-Ef2/6
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów licencjackich na kierunku fizyka dla specjalności:ekonofizyka.
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Opis ewolucji rynku finansowego w pobliżu punktów krytycznych (krachy). Zastosowanie macierzy przypadkowych w finansach. Wybrane koncepcje opisu procesów nierównowagowych i ich zastosowanie w finansach. Własności dużych sieci oddziałujących agentów. Modele spinowe w symulacji zjawisk na giełdzie. Opcje ich rodzaje i wycena. Elementy teorii gier.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć pozyskiwać i obrabiać duże ilości danych, wizualizować je i interpretować oraz interpretować i analizować dane empiryczne (rynkowe) z włączeniem modelowania opartego na symulacjach analitycznych i numerycznych. Powinien posiadać umiejętność współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami złożonymi z numeryków, inżynierów i matematyków finansowych, fizyków oraz ekonomistów i ekonometrystów.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. J. Voit, The Statistical Mechanics of Financial Market, Springer 2001
2. J. P. Bouchaud, M Potters, Theory of Financial Risk, Cambridge 2001
3. Prace oryginalne w literaturze naukowej
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski