kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Numeryczna analiza danych

Kod przedmiotu: 11.0,13.2,14.3-4-NAD/6
Typ przedmiotu:
Do wyboru dla wszystkich specjalności na kierunkach fizyka i fizyka techniczna: polecany szczególnie dla specjalności ekonofizyka.
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Prowadzący przedstawiają i omawiają na wstępie algorytmy rozwiązywania konkretnych problemów analiz danych rzeczywistych w szeregach czasowych i budowy szeregów o żądanych właściwościach. Studenci wykonują ćwiczenia numeryczne, praktycznie związane z omawianymi zagadnieniami na podbudowie wykładu z Ekonofizyki II. W razie potrzeby dokończenia ćwiczenia traktowane jest jako zadanie domowe i sprawdzane na następnych zajęciach.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Numeryczne badanie skalowania monofraktalnych i multifraktalnych szeregów czasowych (wykładnik Hursta H, uogólniony wykładnik Hursta h(q), wykładnik spektrum mocy ß, wykładnik Höldera ɑ, spektrum multifraktalne F(ɑ)); dyskretna transormata Fouriera, badanie własności korelacji długo-zasięgowych w szeregu czasowym ( wykładnik ʏ) i metody sztucznego ich tworzenia: FFM (ang. Fourier frequency modulation)- modulacja częstości fouriera, B-MFM (ang. binomial multifractal cascade)- dwumianowa kaskada multifraktalna); praktyczne zastosowania metod analizy fluktuacyjnej (FA) w obróbce danych (DFA, DMA, MF-DFA), metoda renderowania fraktalnego RMD (ang. randdom-mid-point displacement).
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student nabędzie praktyczną umiejętność gromadzenia i obróbki numerycznej dużych plików danych rzeczywistych systemów złożonych (np. finansowych), graficznej ich wizualizacji, filtracju danych, opracownia ich wlasności stochastycznych (poziom pamięci, spektrum multifraktalne,, spektrum mocy, autokorelacje, oscylacje log-periodyczne, histogramy) i porównawczego modelowania numerycznego o żadanych własnościach probabilistycznych, w szczególności o charakterze niegaussowskim.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium jako pracownia komputerowa - zaliczenie w oparciu o bieżącą ewaluację na podstawie wykonywanych przez studenta ćwiczeń w ramach zajęć, uzupełnionej o wyniki uzyskane poza zajęciami w samodzielnej pracy studenta z komputerem.
Wykaz literatury podstawowej:
- R. N. Mantegna, H. E. stanley: Ekonofizyka, PWN 2001,

- A. Weron, R. Weron, Inzynieria finasowa, WNt 2000,

- Orginalne publikacje dostepne w Internecie i rozdawane na zjęciach,

- Notatki z wykładu Ekonofizyka II,

- Skrypt (w przygotowaniu).

Uwagi:
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski