kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Rachunek prawdopodobieństwa

Kod przedmiotu: 11.1-4-RP/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Pojęcie prawdopodobieństwa. Przestrzeń probabilistyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe. Losowa niezależność zdarzeń. Wzór Bayesa. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Zmienne losowe dwuwymiarowe. Rozkłady brzegowe. Zmienne losowe niezależne, kowariancja, współczynnik korelacji. Ciągi zmiennych losowych i ich zbieżność. Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenie graniczne.
Założenia i cele przedmiotu:
Poznanie podstaw rachunku prawdopodobieństwa . Zrozumienie idei zmiennych losowych. Umiejętność opisu własności zmiennych losowych poprzez ich charakterystyki liczbowe. Opanowanie pojęcia niezależności zmiennych losowych Poznanie prawa wielkich liczb i twierdzeń granicznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A. Plucińska, E. Pluciński: „Elementy probabilistyki”, PWN
2. W. Feler: „Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa”, PWN
3. Z. Hellwig: „Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej”, PWN
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski