kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy chemii

Kod przedmiotu: 13.3-4-PCh/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawowe prawa chemii. Układ okresowy. Budowa atomu wodoru i atomów wieloelektrodowych. Związki chemiczne. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Równowaga chemiczna. Reakcje chemiczne. Roztwory. Dysocjacja. Kwasy i zasady. Iloczyn jonowy wody. Sprzężone pary kwasowo –zasadowe. Roztwory buforowe. Roztwory koloidalne. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Reakcje enzymatyczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe; wiązania wodorowe. Węglowodory nasycone, izomeria łańcuchowa, szereg homologiczny. Rzędowość atomów węgla. Węglowodory nienasycone; stereoizomeria. Alkiny. Węglowodory cykliczne; Węglowodory aromatyczne. Aminy, alkohole, etery, aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe; reakcje estryfikacji; nitrogliceryna. Tłuszcze. Hydroksykwasy; Izomeria optyczna. Aminokwasy. Cukry: aldozy i ketozy. Wiązanie peptydowe. Łańcuchy polipeptydowe. Kwasy nukleinowe. Białka. Chromatografia. Rola pierwiastków w procesach życiowych. Pierwiastki toksyczne.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i elementów biochemii. Student po zaliczeniu tego przedmiotu powinien: znać podstawowe prawa chemii, scharakteryzować wiązania chemiczne w cząsteczkach i wiązania międzycząsteczkowe, określać podstawowe cechy pierwiastków na podstawie ich położenia w układzie okresowym, rozróżniać typy związków chemicznych i stosować ogólnie przyjęte nazewnictwo związków nieorganicznych i organicznych, znać podstawowe reakcje chemiczne i wybrane zagadnienia kinetyki chemicznej, znać podstawowe właściwości i „budowę” podstawowych związków znajdujących się w organizmach żywych (węglowodany, tłuszcze, elementy struktury białek). Ten zasób wiedzy pozwoli na zrozumienie zagadnień związanych z chemią, technologią i biochemią w czasie kontynuowania studiów na różnych specjalnościach fizyki technicznej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemno-ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. L. Pauling, Chemia, PWN, Warszawa 1998.

3. L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa 1977.

4. P. Mastalerz, Podstawy Chemii Organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 1997.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski