kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Tworzenie aplikacji internetowych

Kod przedmiotu: 11.0-4-TAI/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Studenci wykonują ćwiczenia praktycznezwiązane z omawianymi zagadnieniami. W razie potrzeby dokończenie cwiczenia traktowane jest jako zadanie domowe.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Dobra znajomość języka SQL i posługiwania się nim do tworzenia bazy danych na serwerze MySQL. Umiejętność projektowania baz danych. Poznanie języków HTML (z CSS) i PHP w stopniu koniecznym do zrealizowania dostępu do bazy danych za pomocą przeglądarki internetowej. Zaawansowane elementy języka PHP, konieczne do definiowania zawartości strony, przesyłania załączników, realizacji uwierzytelniania. Sposoby zabezpieczania przed niepowołanym dostępem. Elementy języka JavaScript.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien posiadać umiejętność tworzenia dynamicznych, opartych na bazie danych, stron internetowych za pomocą PHP/MySQL.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - bieżąca ewaluacja na podstawie wykonywanych przez studenta ćwiczeń - 20%. Sprawdzian z PHP - 25%. Sprawdzian z SQL - 25%. Ocena wykonanego w PHP/MySQL projektu - 30%. Sprawdziany musza być zaliczone na co najmniej ocenę dostateczną.
  • Wykład – egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Dostępne w Internecie samouczki i dokumentacja HTML i CSS.
2. Dokumentacja MySQL oraz PHP.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski