kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metody obrazowania w medycynie

Kod przedmiotu: 12.8-4-MOM/II/3
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy dla specjalności fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna do ukończenia całego toku studiów.
Rok i semestr: Fiz. tech. II rok (3 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Zajęcia planowane:
  • wykład - 3 tygodniowo prze 4 tygodnie.
  • Laboratorium - ćwiczenia praktyczne - 3 godziny tygodniowo przez 10 tygodni.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykłady:
Anatomia rentgenowska.
Anatomia TK i MR.
Podstawy Diagnostyki Rentgenowskiej.
Podstawy Diagnostyki TK i MR.
Spektroskopia NMR w medycynie.
Emisyjna tomografia pozytonowa.
Ćwiczenia praktyczne:
1. Wstępne zapoznanie się z pracownią rentgenowską i jej wyposażeniem.
2. Praca w ciemni automatycznej i ciemni zwykłej. 3. Podstawowe zasady wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz badań kontrastowych.
4. Wyposażenie i podstawowe zasady badań w pracowni mammografii i USG.
5. Wyposażenie i zasady badania w pracowni TK.
6. Analiza podstawowych obrazów anatomicznych i patologicznych TK.7. Wyposażenie i zasady badania w pracowni MR.
8. Analiza podstawowych obrazów anatomicznych i patologicznych MR.
9. Najistotniejsze zagadnienia związane z neuroradiologią. Wyposażenie i podstawy wykonywania badań w pracowni naczyniowej.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie znał wszystkie współczesne tomograficzne metody obrazowania wnętrza ciała ludzkiego. Pozna w praktyce pracę pracowni rentgenowskiej, pracowni TK, MR oraz USG.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Bogdan Pruszyński (red), Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL 2000.


2. Dennis M Marchioni, Radiologia kliniczna, PZWL 1999.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski