kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania

Kod przedmiotu: 13.2-4- LCS/II
Typ przedmiotu:
Wykład specjalistyczny, fakultatywny – dowolnego wyboru, polecany szczególnie dla specjalności: fizyka doświadczalna, fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na kierunku fizyka techniczna
Rok i semestr: I lub II rok (0 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Oddziaływanie promieniowania z materią, statystyka Boltzmanna, współczynniki Einsteina, emisja wymuszona, linie spektralne, mechanizmy poszerzenia linii spektralnych, inwersja obsadzeń, schematy lasera trój- i czteropoziomowego, równania bilansu, rezonatory optyczne, struktura modów poprzecznych, mody podłużne, rezonator Fabry-Perot, czynne ośrodki laserowe, materiały domieszkowane jonami metali przejściowych, właściwości optyczne rubinu i laser rubinowy, laser tytanowo-szafirowy, właściwości optyczne jonów ziem rzadkich, przejścia promieniste i niepromieniste, procesy przeniesienia energii wzbudzenia, inżynieria czynnych ośrodków laserowych opartych na jonach lantanowców, kierunki poszukiwań nowych materiałów laserowych, źródła i mechanizmy pompowania optycznego, generacja ciepła i transport ciepła w ośrodkach czynnych, zjawiska termooptyczne i techniki odprowadzania ciepła, inżynieria zaawansowanych laserów na ciele stałym, lasery dyskowe i światłowodowe, modulacja dobroci wnęki laserowej, aktywna i pasywna synchronizacja modów, powielanie częstotliwości i nieliniowe kryształy dla generacji harmonicznych, generacja ultrakrótkich impulsów laserowych, lasery femtosekundowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami generacji światła, właściwościami generowanewgo promieniowania, właściwościami czynnych ośrodków laserowych i zasadami działania urządzeń laserowych. Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o charakterze poznawczym i o aspektach praktycznych w zakresie projektowania i rozwiązań technicznych laserów dla specyficznych zastosowań. Ponadto wykład ma na celu prezentację najbardziej aktualnych kierunków badań naukowych w dziedzinie laserów na ciele stałym.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Franciszek Kaczmarek, „Wstęp do fizyki laserów” PWN, Warszawa 1979.

2. Bernard Ziętek, „Lasery”, Wyd.Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

3. Romuald Jóźwicki, „Technika laserowa i jej zastosowania”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009.


Literaturadodatkowa:


1. B. DiBartolo, “Optical interactions in solids” John Wiley & Sons, Inc, New York 1968.

2. Halina Adamczyk, „Wstęp do spektroskopii laserowej”, PWN, Warszawa 2000

Uwagi:
Pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski