kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Elementy biologii dla fizyków

Kod przedmiotu: 13.1-4-EBF/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Powstanie życia na Ziemi. Teoria endosymbiozy. Woda jako rozpuszczalnik. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej. Struktura i funkcje podstawowych biopolimerów: białek, węglowodanów, tłuszczowców i kwasów nukleinowych. Semikonserwatywna replikacja DNA, procesy transkrypcji, dojrzewania i składania RNA. Synteza białek, modyfikacje posttranslacyjne białek. Mechanizmy regulacyjne ekspresji informacji genetycznej. Uzyskiwanie energii przez organizmy żywe w procesach katabolicznych i anabolicznych, ich regulacje. Elementy mikrobiologii. Elementy immunologii.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student powinien znać i rozumieć znaczenie wody, jako rozpuszczalnika niezbędnego do zachodzenia procesów życiowych, opisywać sposób organizacji komórki zwierzęcej i roślinnej i jego powiązanie z procesami metabolicznymi zachodzącymi w komórce. Powinien znać zależności przyczynowo skutkowe pomiędzy strukturami podstawowych biopolimerów budujących organizmy oraz pełnionymi przez nie funkcjami. Znać sposoby przechowywania informacji genetycznej oraz podstawy regulacji procesów jej ekspresji, podstawy kinetyki enzymatycznej oraz mechanizmy regulacyjne dotyczące metabolizmu komórkowego, znać podstawowe procesy metaboliczne komórki, określać ich współzależność i znaczenie dla organizmu. Powinien znać oraz umieć wykorzystywać w praktyce podstawowe informacje z zakresu immunologii oraz mikrobiologii. Powinien być przygotowany do podjęcia nauki biofizyki.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Wykład egzamin pisemny- test zamknięty jednokrotnego wyboru
Wykaz literatury podstawowej:
1. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
2. Solomon, Berg, Martin, Vilee, Biologia, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996 lub nowsze wydania.
3. L. Stryer, Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. P. Masztalerz, Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski