kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Elementy fizyki półprzewodników i nanofizyki

Kod przedmiotu: 13.2-4-EFPN/II/
Rok i semestr: studia 2 st. II rok (3 semestr)
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawowe cechy półprzewodników samoistnych i domieszkowanych. Podstawowe pojęcia w opisie struktury elektronowej (model Kroniga-Penney'a, pojęcie masy efektywnej). Wiązanie chemiczne w półprzewodnikach. Ważne struktury krystaliczne. Defekty struktury. Przybliżenia w teorii struktury elektronowej - adiabatyczne, rdzeni atomowych, jednoelektronowe. Wyznaczanie struktury elektronowej metod¡ kombinacji orbitali atomowych (LCAO). Struktura elektronowa wybranych półprzewodników. Ruch elektronów w półprzewodniku pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Optyczne własności półprzewodników. Heterostruktury półprzewodnikowe. Nanostruktury półprzewodnikowe. Zjawiska powierzchniowe w półprzewodnikach. Zjawiska kontaktowe w półprzewodnikach. Przykłady zastosowań technicznych.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał podstawowe właściwości strukturalnye i elektronowych półprzewodnikow,oraz podstawy ich teoretycznego opisu pozwalające na zrozumienie elementarnych zjawisk zachodzących w objętości i na powierzchni tych materiałów.
Wykaz literatury podstawowej:
  • G.I. Jepifanow: Fizyczne podstawy mikroelektroniki
  • K.W. Szalimowa: Fizyka półprzewodników
  • M. Grundmann : The Physics of Semiconductors
  • Nanoparticles: From Theory to Application, ed G. Scmid
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski