kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt.

Kod przedmiotu: 16.0,10.9-4-EBHPOWI/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 1 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 1 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Część:1
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego,
2. Podział prawa cywilnego na gałęzie,
3. Miejsce prawa autorskiego w powyższych podziale,
4. Cechy prawa autorskiego,
5. Cechy utworu,
6. Pojęcie ”twórcy”, współtwórczość,
7. Podział prawa autorskiego na uprawnienia majątkowe i osobiste,
8. Umowy dotyczące prawa autorskiego
Część: 2
1. Wprowadzenie do kodeksu pracy 2. Omówienie działu X KP
3. Umowy (o pracę, o dzieło, zlecenie)
4. Świadczenia urlopowe
5. Wypowiedzenie umowy (o pracę, o dzieło, zlecenie)
6. BHP na co dzień
7. BHP w szkole i pracowni szkolnej
8. Wprowadzenie do ergonomii
9. Ergonomia stanowiska pracy biurowej
10.Zagrożenia chorobowe wynikające z nieprzestrzegania bhp i ergonomii
Założenia i cele przedmiotu:
Część: 1
Wprowadzenie studentów w problematykę związaną z prawem własności intelektualnej.
Część: 2
Wprowadzenie studentów w problematykę związaną z bhp (kodeks pracy dział X) oraz problematykę ergonomii.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Wykład - Część: 1 Uczestnictwo w wykładzie. Część:2 Uczestnictwo w wykładzie oraz test na zaliczenie przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej:
Część: 1
M. Poźniak - Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne”, Warszawa 2007
Część: 2
1. W. M. Zawieski „Ryzyko zawodowe merytoryczne podstawy oceny”; CIOP PIB Warszawa 2007
2. B. Rączkowski „BHP w praktyce”; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2007
3. Kodeks pracy
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski