kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Kod przedmiotu: 13.1,14.7-4-PAFC/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Definicja i przedmiot badań anatomii i fizjologii człowieka. Elementy budowy organizmu człowieka: komórka – charakterystyka orgenelli komórkowych, tkanka – podstawowe typy i budowa tkanek, narządy i układy narządów - osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. Układy ruchu: układ szkieletowy, układ mięśniowy, układ naczyniowy (krążenia), układ oddechowy, układ nerwowy, układ wydzielania wewnętrznego, układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać elementy budowy organizmu człowieka: komórki, tkanek, narządów i układów narządów. Powinien znać budowę i działanie podstawowych układów ruchu.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej – red. W. Traczyk, A. Trzebski, PZWL, Warszawa 1990.
2. Anatomia i fizjologia człowieka – A. Michajlik, W. Ramotowski, PZWL, Warszawa 2001.
3. Anatomia człowieka – A. Bochenek, M. Reicher, PZWL, Warszawa 1993.
4. Anatomia prawidłowa człowieka – T. Marciniak, RU ZSP AM, Wrocław 1991.
5. Biologia mózgu – J. Kreiner, PWN, Warszawa 1970.
Dodatkowa:
1. 1.Anatomia człowieka. Układ ruchu bierny (Systema motorium passivum) – P. Dąbrowski, B. Kwiatkowska, J, Szczurowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
2. 2.Atlas anatomii człowieka – R. Putz, R. Pabst, Urban&Partner, Wrocław 1994.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski