kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych

Typ przedmiotu:
- do wyboru dla wszystkich specjalności na studiach I i II stopnia, na kierunkach fizyka i fizyka techniczna.
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
W ramach prowadzonych zajęć studenci zostaną zapoznani z:

 • zaawansowanymi technikami tworzenia aplikacji,

 • sposobami optymalnego doboru interfejsów pomiarowych,

 • optymalizacja kodów,

 • technikami obsługi błędów,

 • metodami efektywnego tworzenia dokumentacji,

 • metodami testowania aplikacji.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności programowania w graficznym środowisku programistycznym oraz zapoznania z zaawansowanymi technikami tworzenia aplikacji. Po zakończeniu nauki student będzie potrafił samodzielnie tworzyć systemy do rejestracji i analizy sygnałów pomiarowych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
 • Laboratorium - zaliczenie pracowni na podstawie zadań czastkowych i pracy zaliczeniowej. Obecnośc obowiązkowa; dozwolone sa dwie nieobecności lecz material należy uzupelnić w ramach tzw. pracy własnej.
Wykaz literatury podstawowej:

 • Marcin Chruściel, LabVIEW w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008;

 • Gary W. Johnson R. Jennings, LabVIEW graphical programming, Mcgraw-Hill Publ. comp. 2006;

 • Wiesław Tłaczała, Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, warszawa 2002;

 • strona internetowa: www.ni.com/labview;

 • dokumentacje techniczne przyrządów.
Uwagi:
Wymagania wstępne:

Zastosowanie srodowiska LabVIEW w pomiarach lub zaliczenie testu wstepnego, lub posiadanie certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer).

Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.U.R. 3/2012(17.01.2012)

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski