kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka statystyczna

Kod przedmiotu: 13.2-4-FS/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
I. Elementy termodynamiki stanów równowagowych - pojęcie równowagi termodynamicznej - wielkości ekstensywne i intensywne - entropia i zasady termodynamiki - warunki równowagi - podstawowe funkcje termodynamiczne w różnych reprezentacjach i łączące je przekształcenia Legendre’a; II. Wprowadzenie do mechaniki statystycznej stanów równowagowych. A) Zespoły statystyczne, związki zespołów z termodynamiką, rola granicy termodynamicznej. B) Klasyczne zespoły statystyczne: mikrokanoniczny, kanoniczny i wielki kanoniczny i ich związki z termodynamiką C) Kwantowe zespoły statystyczne i statystyki kwantowe Fermiego-Diraca i Bosego-Einsteina D) Zastosowania Fizyki Statystycznej: gaz idealny, twierdzenie o ekwipartycji, paramagnetyzm, teoria kinetyczna gazów, promieniowanie ciała doskonale czarnego, ferromagnetyzm
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie zapoznany z metodami klasycznej i kwantowej mechaniki statystycznej stanów równowagowych. Zapozna się z prostymi wielocząstkowymi modelami układów nieoddziaływujących i nabędzie umiejętność analizy takich modeli, w szczególności wyznaczania ich własności termodynamicznych. Nabyta wiedza stanowić będzie niezbędną podstawę do studiowania bardziej zaawansowanych kursów fizyki statystycznej układów oddziałujących, teorii przejść fazowych, teorii materii skondensowanej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań z list oraz pisemne sprawdziany.
  • Wykład - dwuczęściowy egzamin pisemny: test z teorii i zestaw zadań do rozwiązania.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Kerson Huang, Podstawy Fizyki Statystycznej, PWN, Warszawa 2006.
2. Kerson Huang, Mechanika Statystyczna, PWN, Warszawa 1987.
3. R.P. Feynman, Wyk/lady z Mechaniki Statystycznej, PWN, Warszawa 1980.
4. Silvio R.A. Salinas, Introduction to Statistical Physics, Springer-Verlag, 2001.
5. Herbert B. Callen, Thermodynamics and an Introduction to Thermostatics, John Wiley&Sons 1985.
6. F. Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, Waveland Press 2009.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski