kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ekonomia 1 (2011/2012)

Kod przedmiotu: 14.3-4-Ek1/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Elementarne pojęcia i przedmiot ekonomii; ‘ekonomia w jednej lekcji’. Narzędzia analizy ekonomicznej (dane, wskaźniki, wielkości nominalne i realne, modele, symulacja komputerowa, analiza statyczna i dynamiczna). Podstawowe kategorie gospodarki kapitalistycznej (dobro i usługa, rynek, pieniądz, cena, popyt, podaż, itp.). Gospodarstwa domowe i teoria wyboru konsumenta. Przedsiębiorstwa (rodzaje, organizacja, cele funkcjonowania, proces decyzyjny, działalność innowacyjna, koszty i ich rodzaje, ekonomia skali). Neoklasyczna teoria firmy (podstawowe założenia (reprezentatywna firma, maksymalizacja zysku, itp.), rozdzielenie własności i zarządzania firmą). Alternatywne modele firmy (krytyka podejścia neoklasycznego; informacja niepewna, rola wiedzy niewerbalizowalnej, ograniczona racjonalność; porównanie neoklasycznego i ewolucyjnego modelu firmy). Podstawowe struktury rynku i ich analiza (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, duopol, monopol, monopson). Czynniki produkcji (praca, kapitał, wiedza) i ich analiza. Niepewność i ryzyko jako immanentna cecha działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość i analiza procesu gospodarczego z punktu widzenia Szkoły Austriackiej.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien rozumieć podstawowe mechanizmy rozwoju gospodarczego i procesów decyzyjnych dokonywanych przez producentów i konsumentów. Wykłady i konwersatoria powinny wykształcić wśród słuchaczy zdolność analizy mechanizmów gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji (technicznych i organizacyjnych) w procesie gospodarczym. Prezentowany materiał umożliwi studentom lepsze zrozumienie mechanizmów ewolucyjnych rozwoju przemysłu, mechanizmów rynkowych w gospodarce kapitalistycznej, roli procesu badawczo-rozwojowego i roli innowacji w rozwoju gospodarczym.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny po 2. Semestrze z całości materiału Ekonomii 1 i 2.
Wykaz literatury podstawowej:
Literatura podstawowa:
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007, wyd. 4, zmienione), Ekonomia, t. 1 ‘Mikroekonomia’, PWE, Warszawa.
2. Czarny Bogusław, Ryszard Rapacki (2002), Podstawy Ekonomii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Literatura uzupełniająca:
1. Friedman Milron i Rose (1996), Wolny wybór, Sosnowiec: Panda.
2. Hayek Friederich von (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków: Znak.
3. Hayek Friederich von (2006), Konstytucja wolności, Warszawa: PWN.
4. Hazlitt Henry (1993), Ekonomia w jednej lekcji, Kraków: Signum.
5. Soto Hermando (2002), Tajemnice kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing.
6. Kwaśnicki Witold (2001), Zasady ekonomii rynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
7. Rothbard Murray N. (2004), O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.
8. Tannehill Linda I Morris (2004), Rynek I wolność, Chicago: Fijorr Publishing.
9. Varian H. R. (1996), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski