kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy materiałoznawstwa

Kod przedmiotu: 13.2-4-PM/II/2
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka i fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Klasyfikacja materiałów. Struktura atomów i wiązania międzyatomowe. Struktura ciał stałych. Materiały krystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne. Anizotropia właściwości fizycznych. Defekty w ciałach stałych. Dyfuzja. Metale. Mechaniczne właściwości metali. Odkształcenie w metalach. Poślizg. Rekrystalizacja. Mechanizmy umocnienia. Stopy metali. Krystalizacja. Równowagi fazowe. Reguła faz. Układy dwuskładnikowe. Eutektyka. Perytetyka. Reguła dźwigni. Układy trójskładnikowe. Diagram fazowy żelazo-węgiel. Materiały ceramiczne. Materiały polimerowe. Materiały termoplastyczne i elastomery. Zaawansowane materiały polimerowe. Materiały kompozytowe. Korozja i degradacja materiałów. Otrzymywanie niektórych materiałów ich praktyczne wykorzystanie.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe mechaniczne właściwości metali i ich stopów; znać podstawowe właściwości układów dwu- i trójskładnikowych; umieć stosować regułę dźwigni do wyznaczania stosunku ilości faz w układzie; rozumieć układ fazowy żelaza-węgiel; znać w stopniu podstawowym cechy materiałów ceramicznych, polimerów i materiałów kompozytowych.
Wykaz literatury podstawowej:
1. W. D. Callister, Jr ., Material Science and engineering,JPWN- John Willey & Sons (USA) – 2003.
2. S. Rudnik, Metaloznawstwo, PWN 1996.
3. R. Haiman, Metaloznawstwo, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej - 2000.
4. K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, WNT – 2007.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski