kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mechanika

Kod przedmiotu: 13.2-4-M/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 9 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Czym jest fizyka? Indukcja i dedukcja jako „narzędzia” fizyki. Wielkości fizyczne, pomiary, międzynarodowy układ jednostek SI. Kinetyka punktu materialnego: ruch postępowy, jednostajny ruch obrotowy. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Transformacja Galileusza współrzędnych i prędkości. Zasada niezmienniczości Galileusza. Dynamika: prawa dynamiki Newtona, siły bezwładności. Układ cząstek, środek masy. Pęd i popęd siły, zasada zachowania pędu. Moment siły, moment pędu, zasada zachowania momentu pędu. Praca, energia kinetyczna, energia potencjalna, siły zachowawcze i niezachowawcze. Zasada zachowania energii mechanicznej. Zderzenia (w jednym i w dwóch wymiarach, sprężyste i niesprężyste), przekrój czynny na zderzenie. Tarcie: wyniki eksperymentów i ich interpretacja. Statyka i dynamika płynów: prawo Pascala, prawo Archimedesa, równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego. Ruch harmoniczny swobodny, tłumiony i wymuszony. Statyka bryły sztywnej. Dynamika bryły sztywnej, tensor bezwładności. Grawitacja: prawo grawitacji Newtona, zagadnienie dwóch ciał, prawa Keplera. Prędkość światła, eksperyment Michelsona-Morley’a. Transformacja Lorentza. Relatywistyczna transformacja długości, prędkości i czasu. Relatywistyczny pęd i energia.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał, rozumiał i umiał zastosować zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego, zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Będzie rozumiał podstawy szczególnej teorii względności.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – cena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. H.D. Young, R.A. Friedman, University Physics.
2. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom I. PWN, Warszawa 1994.
3. Kittel, W.D. Knight, M. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1969.
4. A.K. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I, PWN, Warszawa 1991.
5. I.W. Sawielew, Kurs fizyki, PWN, Warszawa 1994.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski