kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków

Kod przedmiotu: 13.2-4-WZFM/II
Typ przedmiotu:
Wykład specjalistyczny, fakultatywny – dowolnego wyboru, polecany szczególnie dla specjalności: fizyka doświadczalna, fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów wielofunkcjonalnych i fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: I lub II rok (0 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Magnetyzm i materiały magnetyczne – wczoraj i dziś. Elementy magnetostatyki: - podstawowe wielkości (moment magnetyczny, namagnesowanie, podatność magnetyczna)- jednostki miar - typy magnetyzmu (dia-, para-, ferro-, antyferro-, ferri-, heli-, meta-, mikto-szkła spinowe). Termodynamika magnetyzmu. Magnetyzm atomowy:- swobodne atomy i proste jony (moment magnetyczny, diamagnetyzm, paramagnetyzm) - cząsteczki i kryształy (pole krystaliczne, efekt Jahna-Tellera). Porządek magnetyczny dalekiego zasięgu: - oddziaływania wymienne - ferromagnetyzm – antyferromagnetyzm. Magnetyzm metali i stopów: - paramagnetyzm Pauliego – diamagnetyzm - ferromagnetyzm i antyferromagnetyzm (domeny magnetyczne). Metody pomiarowe: - generacja pól magnetycznych (pola stacjonarne, pola impulsowe) - pomiar namagnesowania i podatności magnetycznej - neutronografia (ND, PNS, INS) - metody rezonansowe (NMR, NQR, EPR, FMR, mSR, MS, PAC, XMCD, XRMS) - metody magnetooptyczne (MOKE, SMOKE) - zjawiska termiczne (ciepło właściwe, opór elektryczny, efekt Halla, siła termoelektryczna, przewodnictwo ciepła). Materiały magnetyczne i ich zastosowania: - magnesy trwałe - miękkie materiały magnetyczne - stopy z pamięcią kształtu - ciecze magnetyczne. Współczesne kierunki badań magnetyzmu: - układy z silnie skorelowanymi elektronami - magnetyzm niskowymiarowy - półprzewodniki magnetyczne – multiferroiki - magnetyzm molekularny, nanomagnetyzm, ciecze magnetyczne - biomagnetyzm, geomagnetyzm. Magnetyzm układów z silnie skorelowanymi elektronami: - ciecz Fermiego - przejawy silnych korelacji elektronowych (fluktuacje spinowe, mieszana wartościowość, efekt Kondo, ciężkie fermiony) - makroskopowe własności układów pojedynczych domieszek Kondo- własności sieci Kondo - układy nielandauowskich cieczy fermionów (NFL) - współistnienie magnetyzmu i nadprzewodnictwa - nadprzewodnictwo niekonwencjonalne - nadprzewodniki ciężko fermionowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie posiadał wiedzę z podstaw magnetyzmu atomowego i pasmowego, eksperymentalnych metod badawczych w dziedzinie magnetyzmu, generacji i wykorzystywania silnych pól magnetycznych w technice i nauce oraz rodzajów materiałów magnetycznych i ich zastosowań. Ponadto wykład ma na celu prezentację najbardziej aktualnych kierunków badań naukowych w dziedzinie magnetyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień silnych korelacji elektronowych w ciele stałym.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Charles Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN, Warszawa 1999

2. Bogdan Staliński, „Magnetochemia”, PWN, Warszawa 1966

3. Andrzej Oleś, „Metody doświadczalne fizyki ciała stałego”, WNT, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

1. Stephen Blundell: "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press, 2001

2. Ernst Bauer, http://www.ifp.tuwien.ac.at/institut/lva/skripten/ 131.047 Highly Correlated Electron Systems

3. Allan H. Morrish, „Fizyczne podstawy magnetyzmu”, PWN, Warszawa 1970

4. Robert M. White, "Kwantowa teoria magnetyzmu", PWN, Warszawa 1979

Uwagi:
Pracowni Instytutu Niskich temperatur i Badań Strukturalnych PAN.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski