kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ekonomia 2

Kod przedmiotu: 14.3-4-Ek2/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Ustroje gospodarcze - klasyfikacja i charakterystyka. Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Pomiar działalności gospodarczej; systemy rachunków narodowych. Rynki dóbr, pieniądza i siły roboczej a równowaga makroekonomiczna. Pieniądz i system pieniężny. Współczesny system bankowy i bank centralny. Inflacja - pomiar, rodzaje i skutki. Bezrobocie - rodzaje i sposoby walki z bezrobociem. Polityka monetarna i fiskalna państwa. Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. Rozwój gospodarczy i alternatywne modele wzrostu gospodarczego (modele: keynesowski, klasyczny, ewolucyjny). Dynamika rozwoju i symulacyjny model rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy i rozwój technologiczny. Miary dobrobytu społecznego i jego podział. Państwo a rynek; rola państwa w gospodarce. Spontaniczność jako warunek harmonijnego rozwoju gospodarczego. Własność prywatna, wolność gospodarcza i rozwój gospodarczy. Kryzys państwa dobrobytu. Gospodarka oficjalna i ukryta (szara). Długookresowe treny rozwoju gospodarczego i perspektywy rozwoju gospodarczego w pierwszych dekadach XXI wieku.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien nabyć umiejętność analizy procesów gospodarczych dziejących się w skali państwa, regionu i świata. Powinien swobodnie posługiwać się terminologią analizy makroekonomicznej, zwłaszcza, jeśli chodzi o takie zjawiska jak dochód narodowy, bezrobocie, inflacja, pieniądz, system bankowy, cykliczność rozwoju gospodarczego.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny z całego rocznego kursu.
Wykaz literatury podstawowej:
Literatura podstawowa:
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007, wyd. 4, zmienione), Ekonomia, t. 2 'Makroekonomia', PWE, Warszawa.
2. Hall R. E., Taylor J. B. (2000), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa: PWN.
3. Czarny Bogusław, Ryszard Rapacki (2002), Podstawy Ekonomii, Warszawa: PWE.
Literatura uzupełniająca:
1. Balicki Władysław (1998), Makroekonomia, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
2. Chodorov Frank (2005), O szkodliwości podatku dochodowego, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing.
3. Cukiernik Tomasz (2004), Prawicowa koncepcja państwa, Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
4. Friedman Milton (1994), Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
5. Hayek Friederich von (2003), Droga do zniewolenia, Kraków: Arkana.
6. Hazlitt Henry (2007), Inflacja, wróg publiczny nr 1, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing.
7. Laar Mart (2006), Estoński cud, Warszawa: Arvill.
8. Mises Ludvig von (1991), Mentalność antykapitalistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość.
9. Rothbard Murray N. (2004), Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza. Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze?, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski