kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Finanse i bankowość

Kod przedmiotu: 14.3,04.9-4-FiB/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Rynki finansowe: stopa procentowa; kształtowanie się stóp procentowych; ryzyko oraz struktura czasowa; międzynarodowy rynek wymiany walut. Instytucje finansowe: analiza finansowa struktury finansowej; bank oraz firmy finansowe; bankowość; analiza ekonomiczna prawa bankowego; finansowe instrumenty pochodne. Bankowość centralna oraz polityka monetarna: system bankowy Unii Europejskiej; kreowanie depozytów oraz proces podaży pieniądza; czynniki podaży pieniądza; narzędzia polityki monetarnej; cele polityki monetarnej; międzynarodowy system finansowy. Teoria monetaryzmu: popyt na pieniądz; Keynes oraz model ISLM; polityka monetarna oraz fiskalna w ramach modelu ISLM; analiza zagregowanej podaży oraz zagregowanego popytu; mechanizm transmisyjny polityki monetarnej; pieniądz oraz inflacja; teoria racjonalnych oczekiwań oraz efektywne rynki kapitałowe; wskazania dotyczące polityki.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu bankowości i finansów. Potrafi wycenić wartości takich podstawowych instrumentów finansowych jak: weksel; depozyt pieniężny; obligacja. Prezentowane na wykładach różne teorie będą miały znaczenie drugorzędne.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności wyceny papierów finansowych oraz organizowania zabezpieczeń przed ryzykiem. Brany będzie pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemny
Wykaz literatury podstawowej:
Frederic S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2001.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski