kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości, zastosowanie

Kod przedmiotu: 13.2-4-NWWZ/II/2
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów II stopnia dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz specjalności fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Seminarium 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Zajęcia poświęcone szybko rozrastającej się wiedzy na temat nowych materiałów charakteryzujących się zredukowaną wymiarowością. Omawiane są między innymi sposoby wytwarzania (m.in. takie jak: samoorganizacja, litografia, procesy indukowane jonami, obróbka termiczną i chemiczną)i właściwości metalicznych, półprzewodnikowych kropek kwantowych, nanodrutów, nanorurek, supersieci. Omawiane są również właściwości polimerów i biomateriałów. Przedstawiane są zastosowania nowoczesnych materiałów, m. in. w elektronice, medycynie, ochronie środowiska. Podczas seminariów studenci przedstawiają referatu związane tematycznie z wykładem.
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z obecnym stanem wiedzy na temat nanotechnologii oraz zastosowań nowoczesnych materiałów. Student pozyska wiedzę o właściwościach nowych materiałów, a w szczególności o ich zmianach związanych z rozmiarami i wymiarowością obiektów.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Seminarium – w trakcie semestru student musi wygłosić i obronić w dyskusji co najmniej jeden referat.
  • Wykład - egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Nanotechnology for Dummies, Richard Booker, Earl Boysen, Erik Haroz, Series: Dummies Series 2005, ISBN: 0764583689;
2. Nanotechnology: An Introduction to Nanostructuring Techniques, Michael Kohler, Wolfgang Fritzsche, Wolfgang Fritzsche, J. M. Kohler, Wiley, John & Sons, Incorporated 2004, ISBN: 3527307508;
3. Springer Handbook of Nanotechnology, Bhushan, Bharat (Ed.), 2nd rev. and extended ed. 2007, ISBN: 978-3-540-29855-7;
4. Introduction to Nanoscale Science and Technology, Series: Nanostructure Science and Technology, Di Ventra, Massimiliano; Evoy, Stephane; Heflin Jr., James R. (Eds.) 2004, ISBN: 978-1-4020-7720-3;
5. Self-Organized Nanoscale Materials, Series: Nanostructure Science and Technology, Adachi, Motonari; Lockwood, David J. (Eds.) 2006, ISBN: 978-0-387-27975-6.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski