kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesna

Kod przedmiotu: 13.2-4-PZFW/II/1
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów dla specjalności fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz specjalności fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: studia 2 st. I rok (1 semestr)
ECTS: 8 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności:

Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu).

Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości, wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta.

Uzupełnienie sprawozdania (w domu): sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.

Treści merytoryczne przedmiotu:
Doświadczenia eksperymentalne na zaawansowanym poziomie, zarówno w atmosferze powietrza, jak i w ultrawysokiej próżni. Między innymi: pomiar zmian pracy wyjścia metodą diody strumieniowej (tj. metodą Andersona, dla wybranego metalu lub półprzewodnika, po oczyszczeniu w warunkach UHV, mierzone są przesunięcia krzywych prądowo-napięciowych (I-U) dla różnych pokryć próbki adsorbatem.), pomiar zmian wydajności desorpcji stymulowanej przejściami elektronowymi przy użyciu wiązki elektronowej (pomiar prowadzony jest dla cienkich warstw izolatorów osadzanych na przewodzącym podłożu), obserwacje topografii i analiza struktury elektronowej powierzchni grafitu przy użyciu STM i wykorzystaniu samodzielnie wykonanych ostrzy wolframowych.
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta ze współczesnymi metodami badawczymi z zakresu fizyki ciała stałego, optyki i fizyki atomu i cząsteczki a także metodami nanodiagnostyki powierzchni ciała stałego (AES, STM. SEM). Po zaliczeniu zajęć student posiadać umiejętności opracowywania wyników eksperymentów i sposobów ich prezentacji. Powinien być przygotowany do systematycznej i rzetelnej pracy.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium Na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.
Wykaz literatury podstawowej:
Do każdego ćwiczenia załączona jest instrukcja z podana odpowiednią literaturą.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski