kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Konwersatorium

Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Algebra 1 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Algebra 2 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Algorytmy i struktury danych Laboratorium komputerowe - praca samodzielna w domu nad rozwiązaniami. Prezentowanie rozwiązań w trakcie ćwiczeń. Praca nad niektórymi zadaniami w trakcie zajęć pod kierunkiem prowadzącego. Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i ocen z kolokwiów
Analiza matematyczna 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemne testy.
Analiza matematyczna 2 do (16/17) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Analiza matematyczna 3 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Ekonofizyka 1 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Ekonofizyka 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Ekonomia 1 – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Ekonomia 1 (2011/2012) – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Ekonomia 2 – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Elektrodynamika – rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemne kolokwium.
Elektronika i elektrotechnika – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Elektronika komputerowa - ocena jest wystawiana na podstawie 6 pisemnych testów z poszczególnych działów przedmiotu, oraz na podstawie wyników z ćwiczeń z praktycznej umiejętności obsługi omawianych urządzeń elektronicznych.
Elektronika molekularna - ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie; ocena umiejętnosci rozwiazywania metodami numerycznymi wybranych zagadnień omawianych na wykładzie.
Elektryczność i magnetyzm – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Elementy rachunku prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Emisja głosu – ocena umiejętności opanowania prezentowanych technik oddychania oraz wygłaszania tekstów zgodnie z omawianymi zasadami artykulacji i retoryki. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w ćwiczeniach aktywizujących przeprowadzanych w trakcie zajęć.
Emisja głosu – ocena umiejętności opanowania prezentowanych technik oddychania oraz wygłaszania tekstów zgodnie z omawianymi zasadami artykulacji i retoryki. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w ćwiczeniach aktywizujących przeprowadzanych w trakcie zajęć.
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fale – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fale (4+2) – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Ferroelektryki i ferroelastyki ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć oraz samodzielne zreferowanie problemów i rozwiązań szczegółowych.
Finanse i bankowość – ocena umiejętności wyceny papierów finansowych oraz organizowania zabezpieczeń przed ryzykiem. Brany będzie pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych :udział, w co najmniej 4/5 wszystkich zajęć, pozytywne zaliczenie sprawdzianów ustnych i pisemnych przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, dotyczących znajomość treści wykładu oraz umiejętności rozwiązywania problemów rachunkowych związanych z treścią wykładu.
Fizyka fazy skondensowanej I – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fizyka fazy skondensowanej II - ustne wystąpienia studentów oraz pisemne sprawdziany (kilka w ciągu semestru).
Fizyka kwantowa – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz końcowy sprawdzian. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fizyka materiałów – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fizyka promieniowania jonizującego – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Fizyka statystyczna - rozwiązywanie zadań z list oraz pisemne sprawdziany.
Fizyka Ziemi – zadania rachunkowe, samodzielne opracowanie na piśmie wybranych tematów z geofizyki oraz złożenie pisemnego raportu z ćwiczeń terenowych.
Klasyczna fizyka teoretyczna - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Klasyczna fizyka teoretyczna 1 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Koherentne stany materii skondensowanej - ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz końcowy sprawdzian. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Kwantowa fizyka teoretyczna - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Kwantowa fizyka teoretyczna 1 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Matematyczne podstawy obrazowania - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru.
Matematyka 1 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Matematyka 1, (4+4) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Matematyka 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Matematyka 2, (4+4) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Matematyka 3 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Matematyka elementarna - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Mechanika – cena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Mechanika i termodynamika techniczna – pisemne sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych.
Mechanika kwantowa 1 – rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Mechanika kwantowa 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Mechanika kwantowa dla inżynierów ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy.
Mechanika teoretyczna – rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Mechanika teoretyczna (3+2) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1) – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych.
Metodyka nauczania fizyki – zaliczenie (przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośredniej).
Metodyka nauczania matematyki 1 - w ocenie pracy studenta brane będą pod uwagę uzyskane przez niego oceny z: kartkówek; ustnej prezentacji wcześniej przygotowanego problemu; aktywnego i rzeczowego udziału w zajęciach. Student ma obowiązek być obecnym, na co najmniej 14 spotkaniach. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po opuszczeniu zajęć. Brak zaliczenia powoduje obniżenie oceny końcowej - każda nieobecność o pół stopnia.
Metodyka nauczania matematyki 2 - w ocenie pracy studenta brane będą pod uwagę uzyskane przez niego oceny z: kartkówek; ustnej prezentacji wcześniej przygotowanego problemu; aktywnego i rzeczowego udziału w zajęciach. Student ma obowiązek być obecnym, na co najmniej 14 spotkaniach. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po opuszczeniu zajęć. Brak zaliczenia powoduje obniżenie oceny końcowej - każda nieobecność o pół stopnia.
Obserwacje astronomiczne - zaliczenie.
Optyka instrumentalna – praktyczna umiejętność obsługi mikroskopu i wykonywania pomiarów geometrycznych i optycznych z jego użyciem.
OPTYKA KWANTOWA - zaliczenie
Pedagogika - zaliczenie.
Pedagogika 1 - zaliczenie na ocenę.
Pedagogika 1, (2+3) - zaliczenię na ocenę.
Pedagogika 2 - zaliczenie.
Podstawy chemii – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów podczas zajęć.
Podstawy fizyki 1 ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz ocena aktywności studentów podczas zajęć.
Podstawy fizyki 2 – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie, umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów na zajęciach.
Podstawy fizyki 3 – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów podczas zajęć.
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Praca semestralna wymagająca praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej zagadnień wartości pieniądza w czasie i/lub inwestycji kapitałowych. Tematy prac ustala wykładowca ze studentami podczas dwóch pierwszych miesięcy semestru. Istnieje możliwość wykonania prac indywidualnie lub w małych grupach (2- 3 osoby)
Praktyczna mechanika kwantowa - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru.
Procesy stochastyczne w ekonomii - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Projekt neutrinowy - pisemny raport (pisany w zespołach) + indiwidualny referat
Psychologia 1 - zaliczenie na ocenę.
Psychologia 2 - zaliczenie na ocenę.
Rachunek prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Rachunkowość – zaliczenie (aktywność, dwa sprawdziany zaliczeniowe, obecność).
Statystyka dla fizyków – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Stochastyczne modelowanie układów złożonych - postępy studentów oceniane są w trakcie zajęć, ponadto wykonują projekt programistyczny.
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych aktywność na zajęciach oraz sprawdzian końcowy.
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych - rozwiązywanie zadań i pisemne testy w trakcie semestru.
Termodynamika i fizyka statystyczna – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
Umowy w obrocie gospodarczym zaliczenie
Warsztat pracy nauczyciela - przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośredniej.
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej - pisemne prace zaliczeniowe
Wstęp do fizyki – zaliczenie.
Wstęp do matematyki - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii - zaliczenie.
Wstęp do optyki kwantowej – ocena referatów przygotowywanych przez studentów.
Wybrane zagadnienia z biofizyki – stopień opanowania przedmiotu oceniany jest podczas sprawdzianów pisemnych oraz odpowiedzi ustnych. W trakcie trwania semestru przeprowadza się dwa sprawdziany - do zaliczenia przedmiotu wymaga się uzyskania pozytywnej oceny z obu sprawdzianów. Warunkiem koniecznym otrzymania zaliczenia jest też uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z odpowiedzi ustnych. Na notę końcową wpływa też ogólna aktywność studenta wykazywana podczas zajęć.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski