kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty
(pl)
Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana) lub zaświadczene o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 3. kompletny formularz osobowy (wydrukowany z systemu IRK jako automatycznie wygenerowany plik *pdf i podpisany przez kandydata);
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 5. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 6. jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), podpisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL;
 7. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

UWAGA !
Fotografie składane z kompletem dokumentów muszą być identyczne z ich elektronicznymi wersjami umieszczanymi w systemie IRK i na kwestionariuszu osobowym. Fotografie będą weryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty ( Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384, §7 pkt. 1.1), a osoby posiadające fotografie niezgodne z wymaganiami będą informowane o konieczności ich wymiany.
REKRUTACJA 2018 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Astronomia na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/astronomia-ii-stopnia-stacjonarne/#dokumenty a dla kierunku Fizyka https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/fizyka-ii-stopnia-stacjonarne/#dokumenty
REKRUTACJA zima 2014 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydatkę/a
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2013, oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych).
Nabór do projektu (UDA-POKL-04.01.02-00-059/10-00):
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego”
 • deklaracja uczestnictwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnienie druku z zakresem powierzonych do przetwarzania danych osobowych - tzw. PEFS,
 • ewentualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność
Przedłużenie rekrutacji na studia I stopnia
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydatkę/a,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2013, oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych).
REKRUTACJA 2010/2011 - studia stacjonarne I stopnia
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
REKRUTACJA 2012/2013 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną przez UWr lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 3. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 5. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 6. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 7. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia - II nabór
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych)
REKRUTACJA 2013/2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach fizyka i astronomia
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną przez UWr lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
 3. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
 5. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
 6. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 7. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 2. kompletny formularz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia, fizyka i fizyka techniczna - II nabór
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 2. kompletny formularz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).
REKRUTACJA 2014 - studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia (2-letnie magisterskie), fizyka (2-letnie magisterskie) i fizyka techniczna (1,5 - roczne magisterskie)
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności lub zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 3. kompletnego formularza osobowego wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
REKRUTACJA 2015 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 3. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2015 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych);
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2015 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka - II nabór
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2015 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych);
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2015 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych);
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2015 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe - II nabór
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2015 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych);
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2016 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. 1 fotografię (zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię);
 5. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);
 6. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2016 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię (zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię),
 6. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2016 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2016 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię (zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię),
 6. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2016 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
REKRUTACJA 2017 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka
Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Astronomia na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5057#dokumenty a dla kierunku Fizyka http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=55236#dokumenty
REKRUTACJA 2017 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Astronomia na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5056#dokumenty a dla kierunku Fizyka http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5229#dokumenty
REKRUTACJA 2017 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Fizyka Techniczna na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5237#dokumenty a dla kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe na http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9411#dokumenty
REKRUTACJA 2018 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki astronomia oraz fizyka
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się dla kierunku Astronomia na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/astronomia-i-stopnia-stacjonarne/#dokumenty a dla kierunku Fizyka https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/fizyka-i-stopnia-stacjonarne/#dokumenty
REKRUTACJA 2018 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/informatyka-stosowana-i-systemy-pomiarowe-i-stopnia-stacjonarne-inzynierskie/#dokumenty.
REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki
 • Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne); w przypadku studentów Uniwersytetu Wrocławskiego podejmujących kolejny kierunek studiów na UWr wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające złożenie w Uczelni dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów.
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 1 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
 • REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
 • Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne); w przypadku studentów Uniwersytetu Wrocławskiego podejmujących kolejny kierunek studiów na UWr wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające złożenie w Uczelni dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów.
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 1 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
 • REKRUTACJA lato 2012 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki - II nabór
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2017 - 3-letnie (licencjackie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: astronomia oraz fizyka
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów rekrutacyjnych. Lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje dla kierunku Astronomia na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5056#dokumenty a dla kierunku Fizyka http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5229#dokumenty
  REKRUTACJA zima 2011 - studia niestacjonarne I stopnia
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne),
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
  REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
  REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
  REKRUTACJA zima 2012 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna - II nabór
  REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne I stopnia - kierunek fizyka
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych).
  REKRUTACJA zima 2013 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną przez UWr lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
  3. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
  5. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  6. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  7. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych).
  REKRUTACJA zima 2014 - studia stacjonarne II stopnia - kierunek fizyka techniczna
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, poświadczoną przez UWr lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, poświadczoną przez UWr,
  3. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczoną przez UWr,
  5. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  6. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  7. zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2013, oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych).
  REKRUTACJA zimowa 2010/11 - studia niestacjonarne I stopnia
 • Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne),
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
 • Rekrutacja Zimowa 2014/2015 - Studia I stopnia (licencjackie)
  Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
  2. kompletny formularz osobowy (wydrukowany z systemu IRK jako automatycznie wygenerowany plik *pdf i podpisany przez kandydata);
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
  4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
  5. jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), podpisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL;
  6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych);
  7. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

  UWAGA !
  Fotografie składane z kompletem dokumentów muszą być identyczne z ich elektronicznymi wersjami umieszczanymi w systemie IRK i na kwestionariuszu osobowym. Fotografie będą weryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty ( Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384, §7 pkt. 1.1), a osoby posiadające fotografie niezgodne z wymaganiami będą informowane o konieczności ich wymiany.

  C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski