kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

(pl)

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 15 grudnia 2014 - 18 lutego 2015
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  Kandydaci legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego będzie rozmowa kwalifikacyjna.
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 19 lutego 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 16-19 lutego 2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 20 lutego 2015

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


Wymagane dokumenty:
Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana) lub zaświadczene o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 3. kompletny formularz osobowy (wydrukowany z systemu IRK jako automatycznie wygenerowany plik *pdf i podpisany przez kandydata);
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 5. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 6. jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), podpisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL;
 7. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

UWAGA !
Fotografie składane z kompletem dokumentów muszą być identyczne z ich elektronicznymi wersjami umieszczanymi w systemie IRK i na kwestionariuszu osobowym. Fotografie będą weryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty ( Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384, §7 pkt. 1.1), a osoby posiadające fotografie niezgodne z wymaganiami będą informowane o konieczności ich wymiany.
Lista przyjętych:
W związku ze zbyt małą ilością kandydatów na studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna, w/w kierunek nie zostanie otwarty w semestrze letnim 2015/16.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski