kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2015 - 2-letnie studia stacjonarne II stopnia na kierunki: astronomia i fizyka

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 10.04 - 20.09.2015
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 20.09.2015
 • Postępowanie rekrutacyjne: 21.09.2015
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 21 września 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów z dyplomem zagranicznym.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 7-23.09.2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 24.09.2015
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00


Więcej informacji na temat procedur rekrutacyjnych (szczególnie dla osób legitymujących się dyplomem uzyskanym poza terytorium Polski) znajduje się na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego dla kierunku fizyka oraz dla kierunku astronomia


U W A G A !
Z rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek astronomia zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia astronomii oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia fizyki, fizyki technicznej i kierunków pokrewnych, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach.

Kandydaci na kierunek fizyka legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie fizyki, fizyki technicznej, chemii lub astronomii przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne studia podstawą postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 3. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 6. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach astronomia i fizyka.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski