kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Studia II stopnia

Zasady rekrutacji:
Kandydaci na studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Dostęp do systemu IRK będzie możliwy poprzez stronę internetową www.irka.uni.wroc.pl w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

  1. Po zakończeniu internetowej rejestracji kandydatów na studia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządzają w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji listy osób do przyjęcia na studia, a następnie listy osób przyjętych, po uprzednim złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
  2. Listy, o których mowa w ust. 1 ogłasza się poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej.
  3. Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji wymaganych dokumentów.
Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów w określonym terminie spowoduje skreślenie kandydata z listy osób do przyjęcia na studia.
Dokumenty wymagane przy naborze:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne), odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski