kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA 2016 - 3,5-letnie (inżynierskie) studia stacjonarne I stopnia na kierunki: fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 1.04 - 7.07.2016
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7.07.2016
 • Postępowanie rekrutacyjne: 11.07.2016
  Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii odbędzie się 11 lipca 2016 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest ona obowiązkowa dla kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 13.07.2016
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów (w godzinach pracy dziekanatu): 14 - 19.07.2016
 • Ogłoszenie listy przyjętych (około godziny 13.00): 20.07.2016
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

U W A G A !
Minimalny limit przyjęć na kierunki:
 • fizyka techniczna : 30
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe : 30
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 2. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a;
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydatki/a na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 5. 1 fotografię (zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię),
 6. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2016 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej wydrukowane z systemu IRK i podpisane przez kandydatkę/a.
Lista kandydatów:
Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Dokumenty należy składać w dziekanacie WFiA do dnia 19.07.2016r. w godzinach pracy dziekanatu.

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana w dniu 20.07.2016r.

Lista rezerwowa jest to lista kandydatów, którzy mają zbyt małą liczbę punktów rekrutacyjnych w ramach limitu przyjęć na dany kierunek. W przypadku gdy nie wszyscy kandydaci z listy do przyjęcia złożą dokumenty w wymaganym terminie (limit przyjęć nie zostanie wypełniony), osoby z list rezerwowych zostają wciągnięci na listę do przyjęcia (obowiązuje lista rankingowa) i mogą złożyć dokumenty w II (lub III) terminie (terminy są podane na stronie internetowej rekrutacji.

UWAGA: Lista kandydatów do przyjęcia obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
Lista przyjętych:
Poniżej zamieszczone są listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach fizyka techniczna oraz informatyka stosowana i systemy pomiarowe.

Kandydaci znajdujący się na drugiej liście kandydatów do przyjęcia mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w dniach 21, 22 oraz 25 lipca 2016r.

U W A G A ! ! !
26.07.2016r. AKTUALIZACJA
Dnia 26 lipca br. zamieszczona została aktualna lista osób przyjętych studia stacjonarne I stopnia na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe.

Kandydaci znajdujący się na trzeciej liście kandydatów do przyjęcia mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w dniach 26-28 lipca 2016r. Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 29 lipca 2016r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski