kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA zima 2011 - studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram Rekrutacji:
  • Składanie kompletu dokumentów: 21 - 24.02.2011
  • Ogłoszenie list przyjętych: 25.02.2011
Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne),
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
Lista kandydatów:
Zakończyła się śródroczna internetowa rejestracja kandydatów na studia wieczorowe I stopnia. W systemie IRK zarejestrowało się 12 kandydatów, lista (do pobrania na dole strony) zawiera jedynie te osoby, które dokonały opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci, którzy dokonali opłaty rejestracyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna proszeni są o składanie dokumentów wymaganych procedurą rekrutacyjną do 24.02.2011 wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław
Lista przyjętych:
W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów niestacjonarne studia I stopnia na kierunku fizyka nie zostają uruchomione.
Kandydatom przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej. W tej sprawie należy skontaktować się z Dziekanatem Fizyki i Astronomii.
Zarejestrowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na zamawiane studia I stopnia w kolejnym roku akademickim 2011/2012, która rozpocznie się w czerwcu br.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski