kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

REKRUTACJA lato 2011 - studia stacjonarne I stopnia - wszystkie kierunki

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 01.06 - 02.07.2011
 • Postępowanie rekrutacyjne: 7.07.2011
  Egzamin ustny z fizyki i astronomii odbędzie się 7 lipca 2011 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jest on obowiązkowy tylko dla kandydatów ze starą maturą.
 • Ogłoszenie listy osób do przyjęcia pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów: 11.07.2011
 • Składanie kompletu dokumentów: 12 - 15.07.2011
 • Ogłoszenie list przyjętych: 18.07.2011
Wymagane dokumenty:
 • Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (nie są przyjmowane odpisy notarialne); w przypadku studentów Uniwersytetu Wrocławskiego podejmujących kolejny kierunek studiów na UWr wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające złożenie w Uczelni dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów.
  2. kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu (paszport, prawo jazdy) potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  4. oryginały dokumentów o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  5. 1 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
  6. zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2010, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych),
  7. zaświadczenie lekarskie (tylko kandydaci na astronomię) stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku. Obowiązuje tylko wydane w danym roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia na jakim druku jest wydane, ani jaki lekarz wydał zaświadczenie.
 • Lista kandydatów:
  Poniżej znaleźć można listy kandydatów do przyjęcia na studia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
  Lista przyjętych:
  Poniżej znaleźć można także listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach astronomia, fizyka i fizyka techniczna.
  C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski