kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Rekrutacja Zimowa 2014/2015 - Studia I stopnia (licencjackie)

Harmonogram Rekrutacji:
 • Rejestracja internetowa: 15 grudnia 2014 - 9 lutego 2015
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą (zdawana do 2004 roku włącznie) oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 10 lutego 2015 o godz. 10.00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
 • Przyjmowanie kompletu dokumentów: 10-13 lutego 2015
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 16 lutego 2015

UWAGA :
Liczba kandydatów potrzebna do otwarcia kierunku: 40.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Godziny pracy w terminie składania dokumentów:
pon.-pt., godz. 9:00 - 15:00

Wymagane dokumenty:
Kandydaci znajdujący się na liście do przyjęcia są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu WFA w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kserokopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 2. kompletny formularz osobowy (wydrukowany z systemu IRK jako automatycznie wygenerowany plik *pdf i podpisany przez kandydata);
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 4. kserokopię zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub dziekana);
 5. jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm), podpisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL;
 6. zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych);
 7. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

UWAGA !
Fotografie składane z kompletem dokumentów muszą być identyczne z ich elektronicznymi wersjami umieszczanymi w systemie IRK i na kwestionariuszu osobowym. Fotografie będą weryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty ( Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384, §7 pkt. 1.1), a osoby posiadające fotografie niezgodne z wymaganiami będą informowane o konieczności ich wymiany.

Lista kandydatów:
Poniżej znajduje się lista kandydatów do przyjęcia na 3,5-letnie studia I stopnia na kierunku fizyka pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów.

UWAGA !
Lista obejmuje jedynie osoby zakwalifikowane do przyjęcia, których opłata rekrutacyjna została zarejestrowana w systemie IRK. Kandydaci nieznajdujący się na liście, którzy spełniają warunki rekrutacji i dokonali opłaty rekrutacyjnej, ale w systemie IRK nie jest ona jeszcze widoczna, proszeni są o złożenie dokumentów wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie WFiA w terminie przewidzianym harmonogramem rekrutacji.
Lista przyjętych:
Poniżej znaleźć można listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski